Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe (wprowadzenie do badań naukowych)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-507-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia prowadzone w formie seminarium umożliwiają dyskusję stosowanych przez studentów metod realizacji projektu/badań (zawartych w pracy licencjackiej) oraz kontrolę postępu pisania state-of-the-art.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne prac naukowych IIE1A_W01 Prezentacja
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac naukowych IIE1A_W07 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy dyplomowej IIE1A_U10 Prezentacja
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy źródeł literaturowych IIE1A_U08 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne prac naukowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac naukowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy dyplomowej + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy źródeł literaturowych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

W ramach zajęć studenci:
- zapoznają się typologią badań naukowych,
- zapoznają się z zasadami i metodami prowadzenia badań naukowych,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

W ramach zajęć studenci:
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją między prowadzącym a studentami.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Studenci wykonują zadane prezentacje oraz esej samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wymaga przygotowania i przedstawienia dwóch prezentacji (treść pracy oraz główna metoda badawcza) oraz opracowania rozdziału pracy zawierającego state-of-the-art.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym przedstawieniu ww. tekstów (maksymalnie dwie próby)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie umiejętności zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji osiągnięć oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych dwóch prezentacji i tekstu rozdziału pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności opracowania i przedstawienia wymaganych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura jest dobierana indywidualnie przez uczestników zajęć, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/dziekanat-studiow-stacjonarnych (Obrony prac dyplomowych/Dokumenty do pobrania/metodyka_pisania_prac_dyplomowych.xps)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
-
Informacje dodatkowe:

-