Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka ekonomiczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-508-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Pełech-Pilichowski Tomasz (tomek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie/ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie identyfikowania potrzeb oraz tworzenie rozwiązań ICT w obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji i wiedzy z danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zasady doboru oprogramowania w zależności od charakterystyki organizacji; potrafi i wie jak ocenić jego przydatność potrafi scharakteryzować znaczenie informacji ekonomicznej; wie jakie są możliwości efektywnego przetwarzania informacji ekonomicznej w organizacji IIE1A_W04, IIE1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie zidentyfikować oraz ocenić zagrożenia utraty bezpieczeństwa informacji ekonomicznej oraz wie jak dobierać odpowiednie rozwiązania organizacyjne potrafi wraz z zespołem zaprojektować/wdrożyć oprogramowanie wspomagające przetwarzanie informacji ekonomicznej IIE1A_U09, IIE1A_U04, IIE1A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość ciągłej potrzeby modyfikowania środowiska sprzętowo-programowego w organizacji oraz możliwości wynikających z zastosowania technologii internetowych/sieciowych IIE1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu IIE1A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zasady doboru oprogramowania w zależności od charakterystyki organizacji; potrafi i wie jak ocenić jego przydatność potrafi scharakteryzować znaczenie informacji ekonomicznej; wie jakie są możliwości efektywnego przetwarzania informacji ekonomicznej w organizacji - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 umie zidentyfikować oraz ocenić zagrożenia utraty bezpieczeństwa informacji ekonomicznej oraz wie jak dobierać odpowiednie rozwiązania organizacyjne potrafi wraz z zespołem zaprojektować/wdrożyć oprogramowanie wspomagające przetwarzanie informacji ekonomicznej - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ciągłej potrzeby modyfikowania środowiska sprzętowo-programowego w organizacji oraz możliwości wynikających z zastosowania technologii internetowych/sieciowych - - - - - - - - + - -
M_K002 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (14h):

Dyskusja
1. Dane, informacja, wiedza, pozyskiwanie wiedzy z danych. Społeczeństwo
informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Informacja ekonomiczna.
2. Bezpieczeństwo danych, informacji, systemów. Zapwenienie bezpieczeństwa danych. Polityka bezpieczeństwa danych. Penalizacyjne mechanizmy ochrony danych.
3. Wspomaganie organizacji z wykorzystaniem ICT. Problematyka określania potrzeb informacyjnych. Rynek i biznes elektroniczny, rynek produktów informatycznych. Organizacje wirtualne. Systemy B2B, B2C, B2G (B2P), G2C, G2B. Systemy dedykowane a powielarne. Ekonomika przedsięwzięć informatycznych. Cykl życia systemu informatycznego. Zarządzanie projektami informatycznymi, świadczeniem usług informatycznych.
4. Problemy komputerowej analizy i prezentacji (wizualizacji) danych, informacji oraz wiedzy. Preprocessing danych. Selekcja i agregacja rozproszonych danych, wyszukiwanie syntaktyczne i semantyczne. Znaczenie eksploracji danych dla organizacji. Paradygmaty tworzenia oprogramowania. Interoperacyjność i neutralność technologiczna.
5. Systemy dziedzinowe i zintegrowane. Systemy CRM, elektronicznego obiegu dokumentów, sklepy internetowe, systemy rekomendacyjne, ekspertowe. Przetwarzanie w chmurze (cloud-computing), przetwarzanie rozproszone.

Projekty
1. Problematyka komputerowej analizy danych biznesowych. Problematyka tworzenia i utrzymania polityki bezpieczeństwa w organizacji. Rozdanie projektów, konsultacje projektowe.
2. Problematyka tworzenia i wdrażania rozwiązań ICT do wspomagania funkcjonowania organizacji. Rozdanie projektów, konsultacje projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu i jego prezentacja

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona z:
- wykonania projektu/implementacji rozwiązania wspomagającego funkcjonowanie organizacji, realizowanego w ramach prac własnych studentów, ocenianego w skali 0-10 punktów – waga 0.7.
- zaliczenia ww. projektu – waga 0.3
W szczególnych przypadkach możliwe jest realizowanie jednego projektu.
Forma przekazania projektów i ich zaliczania uzgadniana jest z prowadzącym.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w terminie oddania/zaliczenia projektu i powiadomieniu prowadzącego o nieobecności do 7 dni wyznaczany jest dodatkowy termin na oddanie/zaliczenie danego projektu.
W przypadku, gdy ocena końcowa z zajęć ćwiczeniowych, obliczona jako średnia ważona, jest niższa niż 3.0 i jednocześnie student był obecny na co najmniej połowie zajęć ćwiczeniowych, wówczas wyznaczany jest termin korekty oddanych prac lub ustalane są nowe tematy projektów. Termin na ich realizacje wynosi do 14 dni kalendarzowych.

Ocena końcowa wystawiana jest jako ocena końcowa uzyskana z ćwiczeń projektowych. Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej (maks. o 1.0) na podstawie dodatkowego kolokwium ustnego, w tym oceny 2.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Warunki i tryb ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE 2010
2. Niedzielska E. (red.): Informatyka Ekonomiczna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca
1. Lech P.: Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 http://www.przemyslawlech.info.pl/index_pliki/Lech_metodyka_ekonomicznej_oceny_przedsiewziec_informatycznych.pdf
2. Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych – podstawy, Wydawn. BTC, Legionowo 2007
3. W. Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieci : w teorii i praktyce. WNT 1997
4. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R.: Informatyka prawnicza, Wolters Kluwer, 2012
5. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania, Placet, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T.: Informatyzacja tekstu prawa, Wolters Kluwer, 2014
2. Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (edt.): Advances in business ICT, Springer 2014
3. Mach-Król M., Olszak C., Pełech-Pilichowski T. (edt.): Advances in ICT for business, industry and public sector, Springer, 2015

Informacje dodatkowe:

Na ćwiczeniach projektowych obecność jest obowiązkowa.
Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.