Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do teorii gier
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-509-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Po ukończeniu kursu student potrafi rozwiązywać problemy życia społecznego i gospodarczego w
kontekście poszukiwania równowagi teoriogrowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ludzi w warunkach konkurencji i kooperacji IIE1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi modelować zjawiska społeczne i gospodarcze w języku teorii gier IIE1A_U07 Kolokwium
M_U002 Potrafi znajdować punkt równowagi w postępowaniu uczestników gry rynkowej IIE1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do dążenia do równowagi rynkowej w warunkach konkurencji IIE1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ludzi w warunkach konkurencji i kooperacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi modelować zjawiska społeczne i gospodarcze w języku teorii gier - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi znajdować punkt równowagi w postępowaniu uczestników gry rynkowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do dążenia do równowagi rynkowej w warunkach konkurencji + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Klasyfikacja gier. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Preferencje i użyteczność. Gry z Naturą.
3. Gry dwuosobowe o sumie zerowej. Metody rozwiązań.
4. Gry o sumie niezerowej. Równowagi, negocjacje, groźby. Wybrane typy gier.
5. Gry statyczne i dynamiczne.
6. Równowaga Nasha. Równowaga bayesowska.
7. Gry w postaci ekstensywnej.
8. Gry koalicyjne, zbiór przetargowy, rdzeń, zbiory stabilne.
9. Gry koalicyjne, wartości i indeksy siły. Zastosowania.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Budowanie modeli dla gier z wykorzystaniem programowania liniowego.
2. Loterie. Analiza i budowa gier modelujących sytuacje podejmowania decyzji uwzględniających ryzyko lub niepewność, różne preferencje graczy, różne funkcje użyteczności.
3. Konstrukcja gier o sumie zero. Praktyczne rozgrywanie gier bez punktu siodłowego i próba dojścia do rozwiązania optymalnego. Rozwiązywanie gier różnymi metodami w tym również graficznymi.
4. Analiza, konstrukcja i rozwiązywanie gier o sumie niezerowej.Znajdowanie równowagi w grach o sumie niezerowej.
5. Analiza, konstrukcja gier w postaci drzewa i sprowadzanie do postaci normalnej. Metody rozwiązań.
6. Analiza, konstrukcja i rozwiązywanie gier w postaci funkcji charakterystycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć projektowych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych.
Warunkiem zaliczenie ćwiczeń projektowych jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

 1. Watson, J. (2002) Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. # # Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H. (1997) Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa: WNT.
 2. Straffin, P.D. (2001) Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

 1. Drabik E. (1998) Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 2. Owen G. (1975) Teoria gier, PWN, Warszawa.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Paliński A., Jędrusik S. (2008), Gra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Ekonomia Menedżerska, nr 3, s. 77–88.
2. Paliński A. (2013), Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier, Uczelniane Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
3. Paliński A. (2015), Game-Theoretic Approach to Bank Loan Repayment, Decision Making in Manufacturing and Services, Vol. 9, No. 1, s. 79–88.
4. Paliński A. (2016), Spłata kredytu jako zagadnienie przetargowe, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 297, s. 133–144.
5. Paliński A. (2016), Teoria gier i opcje rzeczywiste w warunkach asymetrycznych nakładów inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 301, s. 164–174.
6. Paliński A. (2018), Loan Payment and Renegotiation: The Role of the Liquidation Value, Argumenta Oeconomica, No 1 (40), pp. 225-252.

Informacje dodatkowe:

Brak