Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rozmyte systemy wspomagania decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-510-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z projektowaniem i
realizacją rozmytych systemów wspomagania decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 teorię zbiorów rozmytych i teorie modelowania niepewności w wiedzy IIE1A_W04, IIE1A_W03 Kolokwium
M_W002 wielokryteriowe metody wspomagania decyzji, w szczególności ich rozmyte wersje IIE1A_W04, IIE1A_W03 Kolokwium
M_W003 reguły wnioskowania rozmytego IIE1A_W04, IIE1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystać teorię zbiorów rozmytych i inne teorie modelowania niepewności wiedzy w problemach decyzyjnych IIE1A_U04, IIE1A_U05 Wykonanie projektu
M_U002 zastosować wielokryteriowe metody podejmowania decyzji do wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie IIE1A_U04, IIE1A_U05 Wykonanie projektu
M_U003 projektować rozmyte systemy regułowe i wykorzystać je do wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie IIE1A_U04, IIE1A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pracować w zespole IIE1A_K04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 teorię zbiorów rozmytych i teorie modelowania niepewności w wiedzy + - - - - - - - - - -
M_W002 wielokryteriowe metody wspomagania decyzji, w szczególności ich rozmyte wersje + - - - - - - - - - -
M_W003 reguły wnioskowania rozmytego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystać teorię zbiorów rozmytych i inne teorie modelowania niepewności wiedzy w problemach decyzyjnych - - - + - - - - - - -
M_U002 zastosować wielokryteriowe metody podejmowania decyzji do wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie - - - + - - - - - - -
M_U003 projektować rozmyte systemy regułowe i wykorzystać je do wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Podstawy teorii zbiorów rozmytych (definicja zbioru rozmytego i liczby rozmytej, interpretacje funkcji przynależności zbioru rozmytego, operacje na zbiorach rozmytych, porównywanie liczb rozmytych – wybrane metody)
2. Zależne liczby rozmyte, metody przetwarzania zależnych liczb rozmytych (wykorzystanie symulacji systemów rozmytych do realizacji operacji arytmetycznych na zależnych liczbach, wykorzystanie programowania nieliniowego do realizacji operacji arytmetycznych na zależnych liczbach)
3. Rozmyte zmienne losowe
4. Metody przetwarzania danych hybrydowych (danych wyrażonych częściowo w postaci rozkładów prawdopodobieństwa a częściowo w postaci rozkładów możliwości)
5. Wielokryteriowe. rozmyte metody podejmowania decyzji
6. Zasady regułowego wnioskowania rozmytego
7. Metody wnioskowania rozmytego, pozyskiwanie wiedzy dla rozmytych systemów wnioskowania

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Podstawy teorii zbiorów rozmytych (definicja zbioru rozmytego i liczby rozmytej, interpretacje funkcji przynależności zbioru rozmytego, operacje na zbiorach rozmytych)
2. Metody przetwarzania danych hybrydowych (4 godz.).
3. Wykorzystanie zbiorów rozmytych i innych teorii w ocenie ryzyka ekonomicznego
4. Realizacja indywidualnego projektu związanego z prognozowaniem wyników finansowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zbiorów rozmytych i/lub innych teorii
5. Realizacja indywidualnego projektu rozwiązującego zadany problem decyzyjny metodą Mamdaniego lub Takagi-Sugeno

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia kolokwium oraz wykonania projektu. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi
przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń. Ocena z
ćwiczeń wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z kolokwiów oraz oceny z 3 projektów.
Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu w
trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w
terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania
projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do
prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego oraz baz danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rutkowski R., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2, 2016
2. Skalna I., Rębiasz B., Gaweł B., Basiura B., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Advances in fuzzy decision making: theory and practice, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer, 2015.
3. Macioł A., Rębiasz B., Advanced Methods in Investment Project Evaluation, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak