Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multimedia w zarządzaniu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-511-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cel przedmiotu: Zaznajomienie z zasadami działania multimediów w zarządzaniu i umiejętność wykorzystania tego w praktyce gospodarczej.
Zakres przedmiotu obejmuje prezentacje wybranych narzędzi multimedialnych i ich wykorzystywanie w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Określenie, rola i podział multimediów w zarządzaniu IIE1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W002 Narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji. IIE1A_W04 Prezentacja
M_W003 Systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji, oraz ich zastosowanie. IIE1A_W04, IIE1A_W05 Projekt
M_W004 Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii informatycznych IIE1A_W04 Referat
M_W005 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem programów komputerowych IIE1A_W01, IIE1A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych, oraz wykonanie projektu ekonometrycznego IIE1A_U03, IIE1A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Określenie najważniejszych elementów wpływających na wybrane zjawisko wykorzystaniem wiedzy ekspertów IIE1A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Określenie, rola i podział multimediów w zarządzaniu + + - - - - - - - - -
M_W002 Narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji, oraz ich zastosowanie. + + - - - - - - - - -
M_W004 Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii informatycznych + + - - - - - - - - -
M_W005 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem programów komputerowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Pozyskiwanie informacji z literatury i baz danych, oraz wykonanie projektu ekonometrycznego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Określenie najważniejszych elementów wpływających na wybrane zjawisko wykorzystaniem wiedzy ekspertów - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Podział i charakterystyka technik multimedialnych wykorzystywanych w zarządzaniu, ich rola, możliwe zastosowania i ograniczenia
 2. Komunikacja w zarządzaniu, sieci komunikacyjne, Internet, narzędzia gromadzenia, przetwarzania i przekazu informacji.
 3. Systemy wspomagania zarządzania ich znaczenie i możliwe zastosowanie, systemy MPR, ERP, CIM
 4. Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem IT, wybrane problemy wraz z przykładami zastosowań
 5. Systemy informacyjno-decyzyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii , SIZ, SIK, SWD, SE, hurtownie danych.
 6. Strategie integracji systemów informatycznych klasy CAx, PDM, BPE, CRM (dla marketingu) i SCM (dla łańcucha dostaw).
 7. Prognozowanie i szukanie zależności z wykorzystaniem programów statystycznych
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. Zastosowanie i podział multimediów w zarządzaniu
 2. Ograniczenia i możliwości, oraz rola multimediów w zarządzaniu
 3. Systemy gromadzeni i przetwarzania danych
 4. Komunikacja w zarządzaniu z wykorzystaniem technologii elektronicznych, przykłady
 5. Systemy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu, przykłady
 6. Zarządznie strategiczne z wykorzystaniem IT
 7. Prognozowanie i badanie zależności z wykorzystaniem programów statystycznych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektu, prezentacji i aktywności na zajęciach. Zaliczenie poprawkowe – praca pisemna.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z projektu, prezentacji i aktywności na zajęciach. Nieobecności na ćwiczeniach będą uzupełniane poprzez pracę pisemna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pojęć z podstaw zarządzania, ekonomii, matematyki i informatyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
2. Kasprzak T.: Biznes i technologie informacyjne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
3. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzani, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002
4. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, wydanie czwarte, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002, internet: www.uci.agh.edu.pl katalog materiałów dydaktycznych-książki.
5. Stoner J.A.F.,Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
6. Brilman J., Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002
7. Chmielarz W., Systemy Biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007
8. Strony internetowe dotyczące tematyki przedmiotu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J.: Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011.
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. : Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwa AGH, 2014.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów