Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-513-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się sprawnym i skutecznym kierowaniem ludźmi w organizacji uwzględniając obecne wyzwania stojące przed tymi procesami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania IIE1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego IIE1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem IIE1A_U01 Prezentacja
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi IIE1A_U07 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach IIE1A_K01 Prezentacja
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń IIE1A_K02 Prezentacja
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia IIE1A_K04 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem - + - - - - - - - - -
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń - + - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
3. Nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. Planowanie i dobór pracowników
4. Planowanie rozwoju pracowników.
5. Oceny pracowników.
6. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
7. Ruch kadrowy.
8 Motywowanie pracowników w organizacji
9. Etyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Planowanie strategiczne zatrudnienia – analiza przypadku,
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna.
3. Selekcja pracowników :
- studium przypadku;
- przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
- metoda środka (Assessment Centre).
4. Ocenianie pracowników – studium przypadku.
5. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
6. Wynagradzanie pracowników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji klasycznej.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosownych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- projekt;
- kolokwium zaliczeniowe.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne są obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

- projekt (50%);
- kolokwium zaliczeniowe (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw z zakresu zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Wyd.5, Kraków 2011

Laundy O., Cowling A, Strategiczne zarządzanie zasobami Ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod Red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer,
Kraków 2006

Zarządzanie pracownikami, od red. L.Zbiegień-Maciąg, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków2002.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Guca S., Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania,
A. Podobiński (red.), Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004

Guca S., Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich [w:]Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Pod red. L. Zbiegień-Maciąg, D Lewickiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010

Informacje dodatkowe:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.