Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne zagadnienia ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-515-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi koncepcji zawodności rynku oraz państwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 koncepcje zawodności rynku i państwa IIE1A_W01, IIE1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. IIE1A_W01, IIE1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać informacje na temat polityki gospodarczej. IIE1A_U08 Prezentacja
M_U002 oceniać wybrane programy z zakresu polityki gospodarczej. IIE1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 koncepcje zawodności rynku i państwa + + - - - - - - - - -
M_W002 wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać informacje na temat polityki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
M_U002 oceniać wybrane programy z zakresu polityki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Ekonomiczne uzasadnienie interwencji państwa w gospodarce
2. Efekty zewnętrzne
3. Dobra publiczne
4. Niepewność, ryzyko i informacja
5. Podatki
6. Polityka fiskalna
7. Polityka monetarna

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Ekonomia dobrobytu – przykłady
2. Efekty zewnętrzne – przykłady
3. Ekonomiczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska: Polska, USA, Chiny, UE
4a. Program 500+: argumenty za i przeciw
4b. Nieobowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w Polsce: dobra czy zła droga?
5. System podatkowy wybranych krajów: Polska, USA, Chiny, Niemcy
6. Polityka fiskalna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, Niemcy
7. Polityka monetarna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, strefa euro.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie testu obejmującego zagadnienia z wykładów.
Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotu: Podstawy ekonomii. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2007
2. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007
3. M. Czyż (red.), Ekonomia dla studentów studiów technicznych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
2. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
3. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
4. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce, Studia i Prace WNEiZ US, 2017 nr 50/2 Metody ilościowe w ekonomii t. 2, s. 163–175.

Informacje dodatkowe:

Brak