Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie wizerunku menedżera
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-516-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł przygotowuje do świadomego kształtowania swojego wizerunku wykorzystując zasady savoir-vivre, mowy ciała, dress code, etykiety biznesu, kurtuazji i komunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady kształtowania własnego wizerunku, kultury osobistej i etykiety zawodowej. IIE1A_W01 Kolokwium
M_W002 teorie rozpoznawania piękna i estetyki w celu doskonalenia wyglądu i jakości życia we współczesnym świecie IIE1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystać zasady dress code do kształtowania swojego wizerunku. IIE1A_U07 Prezentacja
M_U002 dobrać do swoich zainteresowań i stylu życia miejsca kultury masowej. IIE1A_U07 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady kształtowania własnego wizerunku, kultury osobistej i etykiety zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 teorie rozpoznawania piękna i estetyki w celu doskonalenia wyglądu i jakości życia we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystać zasady dress code do kształtowania swojego wizerunku. - + - - - - - - - - -
M_U002 dobrać do swoich zainteresowań i stylu życia miejsca kultury masowej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Zasady savoir- vivre w życiu codziennym.
2. Określenie własnego stylu w kształtowaniu wizerunku.
3. Mowa ciała.
4. Dress code.
5. Wizerunek biznesmena, dyplomaty, polityka.
6. Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji.
7. Komunikacja w biznesie.
8. Teorie piękna.
9. Kanony piękna i ewolucja historyczna.
10. Identyfikacja charakterów na podstawie fototypów.
11. Kulturalny obywatel świata.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Praktyczne zasady dobierania stylizacji do sylwetki w ramach kształtowania wizerunku.
2. Praktyczne wiadomości ze znajomości szkła i porcelany użytkowej.
3. Praktyczne zasady rozmów biznesowych.
4. Wielcy tego świata- wpływ znanych osób na kształtowanie współczesnego wizerunku- prezentacje własne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji oraz pozytywnego zaliczenia kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Tatarkiewicz – Historia estetyki
2. R. Martin – Encyklopedia mody
3. M. Richards – Kanony Piękna.
4. S. Chiazzari – Kolory w twoim życiu.
5. R. Konig – Potęga i uroki mody.
6. U. Eco – Historia piękna . Historia brzydoty.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak