Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to modern input-output analysis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-602-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Lach Łukasz (llach@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course offers an introduction to modern IO analysis. Special attention is paid to both
theoretical foundations of the IO approach as well as practical aspects of this type of economic
modelling.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows basic techniques of IO modelling. IIE1A_W03 Kolokwium
M_W002 Knows basic features of IO models. IIE1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can build and analyse IO models. IIE1A_U03 Kolokwium
M_U002 Can use modified IO models for forecasting and scenario analysis. IIE1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Knows advantages and weak sides of IO modelling. IIE1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows basic techniques of IO modelling. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows basic features of IO models. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can build and analyse IO models. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can use modified IO models for forecasting and scenario analysis. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Knows advantages and weak sides of IO modelling. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Lectures:
1.Fundamentals of static Input-Output model.
2.Dynamic Input-Output model – construction, applications, limitations.
3.Dynamic IO model as an optimization problem – introduction to GAMS software.
4.Key sector analysis – theoretical fundamentals with empirical examples. 5.Application of network theory in key sector analysis.
6.Turnpike theorems versus the specificity of real economic systems.
7.Measuring value added in Global Value Chains – static approach with someexamples.
8.Sherman–Morrison formula and its applications in empirical studies.
9.Finding the optimal direction of technological progress in the era of Global ValueChains.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Auditorium classes
1.Solving static Input-Output model.
2.Constructing dynamic Input-Output models.
3.Introduction to GAMS language.
4.Key sector analysis of Polish economy.
5.Constructing turnpikes for real economic systems.
6.Measuring value added of selected economies in Global Value Chains – application of World Input-Output Tables.
7.Choosing the technological progress that maximizes the value added share in Global Value Chains

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final grade is calculated as a weighted sum of the grade obtained from the final test and the grade
obtained from preparing summaries of two research papers.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as:

if gradeA=2.0 then FINAL GRADE = 2.0,
otherwise FINAL GRADE =0.67• gradeA+ 0.33• gradeB

where the two components are as follows:
-gradeA – a grade gained on the basis of the final test,
-gradeB – a grade gained after preparing two one-page-long (A4 with standard margins)
summaries each focused on any of research papers available at:

https://ideas.repec.org/f/pla607.html

Each summary should focus on two different papers and contain a brief information on the paper’s:-
research goal, methods used, results/empirical findings,conclusions. Summaries could (but do NOT have
to) be focused only on IO-related topics.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Catching-up after the absence of a student during classes takes place during office hours.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak