Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Circular Economy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-605-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module presents issues in the field:
- resources management,
- wastes management,
- methods of assessment,
- supporting ecological friendly projects
- Linear and Circular Economy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 - Has knowledge of GOZ business models, - Has knowledge of EU and selected GOZ strategic documents, - knows indicators of monitoring activities in the area of GOZ, - Has a structured knowledge about the effective building of competitive advantage in the activities of business entities implementing GOZ IIE1A_W07, IIE1A_W04, IIE1A_W02, IIE1A_W01, IIE1A_W06 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 - can indicate indicators of monitoring activities in the area of GOZ, - can use your view on planning, implementing projects and innovations in the area of GOZ in the organization, - can predict the effects of their decisions and can take into account different opinions that minimize risk factors, - can choose the right one for a specific example IIE1A_U01, IIE1A_U09, IIE1A_U02, IIE1A_U07, IIE1A_U03, IIE1A_U08 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 - can prepare a project of enterprise development in the direction of GOZ and indicate its strengths and weaknesses, - Can present indicators and principles of evaluation of GOZ projects IIE1A_U01, IIE1A_U09, IIE1A_U06, IIE1A_U07, IIE1A_U08 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 - is ready to make environmentally and health-friendly economic decisions, - is ready to cooperate in a team, - is ready to present his arguments and taking into account other points of view, - understands the need for social education in the scope of the impact of economic decisions made on the natural environment, - is ready to implement projects that are the basis for increasing the efficiency and productivity of modern organizations - is ready to suggest solutions in example companies in order to achieve the right level of GOZ. IIE1A_K02, IIE1A_K04, IIE1A_K01, IIE1A_K03 Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 - Has knowledge of GOZ business models, - Has knowledge of EU and selected GOZ strategic documents, - knows indicators of monitoring activities in the area of GOZ, - Has a structured knowledge about the effective building of competitive advantage in the activities of business entities implementing GOZ + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - can indicate indicators of monitoring activities in the area of GOZ, - can use your view on planning, implementing projects and innovations in the area of GOZ in the organization, - can predict the effects of their decisions and can take into account different opinions that minimize risk factors, - can choose the right one for a specific example - + - - - - - - - - -
M_U002 - can prepare a project of enterprise development in the direction of GOZ and indicate its strengths and weaknesses, - Can present indicators and principles of evaluation of GOZ projects - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - is ready to make environmentally and health-friendly economic decisions, - is ready to cooperate in a team, - is ready to present his arguments and taking into account other points of view, - understands the need for social education in the scope of the impact of economic decisions made on the natural environment, - is ready to implement projects that are the basis for increasing the efficiency and productivity of modern organizations - is ready to suggest solutions in example companies in order to achieve the right level of GOZ. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Definitions and concepts – during the course the student will learn and acquire basic definitions and concepts in the field of Corporate Social Responsibility CSR.
2. History – the development of the idea of ​​CSR both in the country and in the world as well as its impact on the evolution of EU and national documents and strategies will be discussed.
3. Methodology, impact areas, indicators and principles of assessment – an impact area defined on the basis of the ISO 26000 project will be presented, CSR methodologies, one of the most important CSR reporting tools – GRI (Global Reporting Initiative) indicators and principles assessment.
4. CSR companies in Poland and in the world – socially responsible companies and the area of ​​their social activity will be discussed, both domestic and foreign, eg Telekomunikacja Polska (Employee Volunteering, Greet IT …), UPPC Polska (Akademia e-seniora, Zielony Rok) or GlaxoSmithKline (Ray of the day, I have a hook for cancer, Orange Day).

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. The impact of CSR on companies – practical exercises will allow the student to see the impact of corporate social responsibility on its competitive position on the market and in their future work to strive to introduce CSR in their new workplace.
2. Identification of necessary changes – the student will be mobilized for creative thinking. The student’s task will be to identify the necessary changes in the company.
3. Project: Enterprise development towards CSR – based on lectures and exercises, the student’s task will be to prepare a development project for any company to become a socially responsible company.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they have previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Conditions for participation in classes:
- lectures are voluntary,
- exercises are mandatory,
- the homework conditions are set by the teacher.

The facilitator allows 2 correction dates (on terms agreed with the teacher).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). The student's work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into a final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ratings:
- improvement of the unsatisfactory grade is possible twice;
- assessment of passing, in the case of receiving a negative assessment in the statutory period, is calculated as an arithmetic average.

2. The final grade from the module is calculated on the basis of a positive summary summarizing the exercises (60%) and a positive grade from the test (40%). The summary assessment of the exercises is calculated on the basis of the project and activity during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from classes, the decision on the possibility and form of supplementing the arrears belongs to the teacher, subject to the provisions resulting from the Study Regulations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
2. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka Biznesu, PWN, Warszawa 2000.
3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
4. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007.
5. Koneczna R., CSR i jego narzędzia jako element strategii firm- praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
6. Raport “US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014”
7. Paliwoda-Matiolańska Adriana, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2014.
8. Komunikat Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM681)
9. Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014 (31/10/2014)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Joanna KULCZYCKA, Herbert WIRTH, Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych
w Polsce, ZN PAN IGSMiE 2010 (https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN79/Kulczycka-Wirth.pdf)

2.Koneczna, R., Kulczycka, J., Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, Przegląd Górniczy 2012/T. 68, nr 3 | 5—10

3. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA, CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś, [W:] Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3.

4. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Ryszard Uberman, Joanna KULCZYCKA, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1,

5. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2,

6. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Informacje dodatkowe:

1. Methods of verification of learning outcomes:
- knowledge effects will be verified at the end of the test;
- the effects of social skills and competences will be verified on exercises and colloquiums.

2. Conditions for participation in classes:
- optional lectures;
- exercises are obligatory (at least 80% attendance);

3. Ratings:
- improvement of the unsatisfactory grade is possible twice;
- assessment of passing, in the case of receiving a negative assessment in the statutory period, is calculated as an arithmetic average.

4. The other general conditions for participation and crediting are set out in the Study Regulations.

5. The catching up is possible in consultation, classes of other groups or in the form of an oral answer.