Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Evaluation of international programs
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-608-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The goal of the module is to present the basic terms and principles of evaluation and to teach students how to use them for international programs.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 the basic rules and principles of evaluation IIE1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 the main methods of evalation IIE1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 make a plan for evalation of international programs IIE1A_U07 Prezentacja
M_U002 adjust appropriate methods of evalation for particular program. IIE1A_U07 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 the basic rules and principles of evaluation + + - - - - - - - - -
M_W002 the main methods of evalation + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 make a plan for evalation of international programs - + - - - - - - - - -
M_U002 adjust appropriate methods of evalation for particular program. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 47 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Introduction to evaluation
2. Determining evaluation questions
3. Causal inference and counterfactuals
4. Randomized selection methods
5. Regression Discountinuity Design
6. Difference-in-Differences
7. Matching
8. Combining methods
9. Evaluating Multifaceted programs
10. Operationalizing the evaluation design
11. Choosing the sample
12. Collecting data
13. Producing and disseminating findings

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Case studies connected with the subjects of lectures.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lectures: the grade is calculated on the basis of a test covering lecture issues.

Auditorium classes: the grade is calculated on the basis of the number of points obtained for:
- presentation,
- colloquium.

The student has the right to one pass correction, which will take the form of a colloquium. It will be established during the part of the basic examination session.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade:
- test covering lecture issues (60%)
- the grade of auditorium classes (40%).

In the case of a positive assessment in the correction period, the final grade is reduced by 0.5 degree.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student’s absence has to be justified by:
- sick leave,
- confirmation of participation in the works of the scientific group,
- confirmation of representing AGH during sports competitions,

In that case, a student has to:
a) do additional, independent study of subject and contact with the teacher during the consultation hours or
b) participate in classes with another group (if it is possible)

The remaining conditions for participation and credit for the module are set out in the Rules of Study.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Khandker, S., B. Koolwal, G., Samad, H., Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices, The World Bank, Washington, 2009.
2) Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M., Impact evaluation in practice, The World Bank, Washington, 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Benchmarking as a method to improve performance of support instruments for SMEs — Benchmarking jako sposób poprawiania wydajności instrumentów wsparcia dl MSP / Maciej WOŹNIAK // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review ; ISSN 2544-221X. — Tytuł poprz.: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego ; ISSN: 1897-7480. — 2018 nr 30, s. 91–103. — Bibliogr. s. 102–103.
2. Cost-effectiveness analysis of financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European Union — Analiza efektywności kosztowej finansowych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Maciej WOŹNIAK, Marek Matejun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2018 vol. 6 no. 339, s. 41–56.

Informacje dodatkowe:

None.