Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od „Państwa" do „Kapitału". Kamienie milowe myśli ekonomicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-612-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje historię myśli ekonomicznej od czasów antycznych do końca XIX wieku,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia IIE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii IIE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną IIE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym IIE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej IIE1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wokół filozofów klasycznych
2. „Państwo” Platona
3. Arystoteles i jego uczniowie
4. Imperium Romanum a teorie ekonomii
5. Myśl ekonomiczna w średniowieczu
6. Między feudalizmem a kapitalizmem
7. W poszukiwaniu „Utopii”
8. Narodziny ekonomii jako nauki
9. „Bogactwo narodów” według Adama Smitha
10. „Kapitał” jako studium o walce klas
11. Totalitaryzmy i bój o ekonomię
12. Hayek versus Kaynes – refleksje

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Oceny cząstkowe przydzielane są za udział i aktywność w poszczególnych ćwiczeniach.
 • Waga kolokwium zaliczeniowego to 50%, waga średniej z ocen cząstkowych to 50%.
 • W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w pierwszym terminie, możliwa jest poprawa kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach możliwe jest odrabianie zajęć poprzez samodzielne przerobienie materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Bochenek, Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej, Toruń 2017.
2. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Gliwice 2018.
3. T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, Wrocław 2001.
4. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Warszawa 2007.
5. J. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, tłum. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, Warszawa 2012.
6. N. Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. W. Paszyński, Sarmaci i uczeni, Kraków 2016.
2. W. Paszyński, Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. K. Potyrała, A. Kornaś, M. Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
3. W. Paszyński, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.

Informacje dodatkowe:

Brak