Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie w turystyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-615-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy funkcjonowania gospodarki turystycznej, rynku usług turystycznych oraz zarządzania przedsiębiorstwem działającym w branży turystycznej. Zajęcia ćwiczeniowe oparte są na analizie wybranego przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej i przygotowują do poszukiwania optymalnych rozwiązań jakie mogą być zastosowane w sytuacjach problemowych oraz podczas wyzwań rynkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zdefiniować podstawowe pojęcia rynku usług turystycznych oraz zarządzania w turystyce IIE1A_W01, IIE1A_W02 Kolokwium
M_W002 określić zarządzanie usługami turystycznymi w różnych aspektach. IIE1A_W08, IIE1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 opisać i analizować współczesne rozwiązania stosowane na rynkach turystycznych. IIE1A_U07, IIE1A_U08 Studium przypadków
M_U002 uzyskać i zebrać dane statystyczne dotyczące rynków turystycznych oraz dokonać ich interpretacji. IIE1A_U07, IIE1A_U05 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zdefiniować podstawowe pojęcia rynku usług turystycznych oraz zarządzania w turystyce + - - - - - - - - - -
M_W002 określić zarządzanie usługami turystycznymi w różnych aspektach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 opisać i analizować współczesne rozwiązania stosowane na rynkach turystycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 uzyskać i zebrać dane statystyczne dotyczące rynków turystycznych oraz dokonać ich interpretacji. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Turystyka jako działalność gospodarcza.
2. Rynek turystyczny i jego elementy.
3. Turystyka a środowisko społeczne i naturalne.
4. Rozwój turystyki i jej finansowanie.
5. Podmioty gospodarcze w turystyce i ich działalność.
6. Systemy zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.
7. Działalność turystycznych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym na wybranym przykładzie.
2. Analiza produktu turystycznego
3. Strategie marketingowe przedsiębiorstw turystycznych wobec konkurencji.
4. Studium przypadku– analiza wybranego przedsiębiorstwa działającego na rynku usług turystycznych oraz zbadanie możliwości jego rozwoju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym
 • Ćwiczenia audytoryjne: W trakcie zajęć audytoryjnych studenci samodzielnie lub w grupach rozwiązują zadane problemy praktyczne, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie obejmujące część teoretyczną w formie kolokwium.
Zaliczenie części praktycznej odbywa się poprzez prawidłowe rozwiązanie zadań problemowych w postaci studium przypadków na ocenę.
W przypadku niezaliczenia kolokwium każdemu ze studentów przysługuje 1 termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy i implementują je do analizowanego studium przypadków. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem i koryguje błędy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana na podstawie: pozytywnej oceny z kolokwium oraz poprawnie przeanalizowanego studium przypadku podczas zajęć ćwiczeniowych. Ocena ustalana jest jako średnia ważona ocen uzyskanych z kolokwium (80%) i studium przypadku (20%). W razie nieuzyskania oceny pozytywnej z którejkolwiek formy zaliczenia, student jest zobowiązany do jej poprawy na zasadach i w terminie ustalonym z prowadzącym. W takim przypadku ocena ustalona jest na zasadzie obliczenia średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2008
2. Rapacz A. Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2007
3. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
4. Kachniewska M. i inni, Rynek turystyczny, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012
5. Michałowski K., Zarządzanie turystyką, wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
6. Bosiacki S. i inni, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF, Poznań 2008
7. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz. U. 2017 poz. 2361

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. The development of the aviation fuel market in Poland and changes in civil passenger traffic — Rozwój rynku paliw lotniczych w Polsce a zmiany w cywilnym ruchu pasażerskim / Justyna MUWEIS, Bartosz ŁAMASZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 1, s. 153–168. — Bibliogr. s. 166–167
2. Space debris and the responsibility for the clean orbital space / MUWEIS J. // W: The modern trends in the development of business social responsibility : international scientific conference : May 19th, 2017, Lisbon, Portugal : proceedings of the conference / Nova University, Nova School of Business and Economics. — [Lisbon] : Nova University, cop. 2017. — ISBN: 978-9934-8643-8-4. — S. 186–188. — Bibliogr. s. 18
3. Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej — The adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145.

Informacje dodatkowe:

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin
Studiów.