Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-618-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ewidencją księgową specyficznej jednostki, jaką jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Zakres tematyczny umożliwia poznanie podstaw rachunkowości w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w służbach finansowo-księgowych zakładów ubezpieczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładów ubezpieczeń, ich ujęcie w tradycyjnej rachunkowości oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym IIE1A_W09 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakładach ubezpieczeń IIE1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń IIE1A_U07 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do realizacji odpowiedzialnej polityki finansowej zakładu czeń jako instytucji zaufania publicznego, gwarantującej bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych IIE1A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładów ubezpieczeń, ich ujęcie w tradycyjnej rachunkowości oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakładach ubezpieczeń - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do realizacji odpowiedzialnej polityki finansowej zakładu czeń jako instytucji zaufania publicznego, gwarantującej bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Pojęcie i funkcje rachunkowości ubezpieczeniowej
 2. Ewidencja i wycena lokat oraz przychodów i kosztów z nimi związanych
 3. Majątek zakładu ubezpieczeń i źródła jego pochodzenia
 4. Ewidencja i rozliczanie kosztów
 5. Zasady wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości
 6. Ewidencja składek ubezpieczeniowych, likwidacji szków i wypłat ubezpieczeń
 7. Wynik techniczny i ogólny zakładu ubezpieczeń
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń audytoryjnych ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium przeprowadzonego w trakcie zajęć oraz z aktywności na zajęciach.
W przypadku negatywnej oceny zaliczeniowej student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.
Ocena zaliczeniowa, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w podstawowym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z zaliczenia.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (teście zaliczeniowym) powoduje utratę danego terminu.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby zaliczyć przedmiot należy posiadać zaliczenie z ćwiczeń oraz zaliczenie wykładów w formie testu pisemnego z zakresu materiału wykładowego. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny zaliczeniowej z ćwiczeń i oceny z testu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Usprawiedliwienia nieobecności należy dokonać na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Hołda, A. Staszel, Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria,zadania, testy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
2. K. Jonas, A. Szkarłat-Koszałka, A. Mazurczak, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych. Zbiór zadań, „Debet”, Kraków 2012.
3. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2003.
4. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Dyduch, Assessment of the financial situation of insurance companies, [w:] Aspects of production engineering and management , ed. P. Łebkowski, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2011, s. 123–137.
2. A. Dyduch, Znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 47–63.

Informacje dodatkowe:

Brak