Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing B2B
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-619-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia przygotowują studentów do wykorzystywania instrumentarium marketingowego dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku przemysłowym (business-to-business marketing). Przedmiot prezentuje takie treści jak: filary i zasady marketingu na rynku B2B, podstawowe narzędzia i procedury marketingowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Treści teoretyczne są uzupełniane studiami przypadku oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku B2B IIE1A_W01 Kolokwium
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego IIE1A_W08 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego IIE1A_U07, IIE1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 potrafi zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego IIE1A_U09 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem B2B i uzasadniania swojego stanowiska IIE1A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 jest gotów do identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi IIE1A_K02 Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku B2B + - - - - - - - - - -
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem B2B i uzasadniania swojego stanowiska - + - - - - - - - - -
M_K002 jest gotów do identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Marketing Przemysłowy

• Istota marketingu i specyfika działań marketingowych na rynku B2B.
• Fazy procesu zarządzania marketingowego.
• Relacje pomiędzy podmiotami na rynku B2B.
• Proces zakupów konsumentów i zakupów instytucjonalnych. Zachowania nabywcze klientów. Popyt na dobra przemysłowe.
• Proces segmentacji rynku. Wybór rynku docelowego.
• Elementy marketingu-mix: produkt w marketingu B2B. Zarządzanie marką. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
• Elementy marketingu-mix: ceny produktów przemysłowych. Ustalanie warunków transakcyjnych.
• Elementy marketingu-mix: zarządzanie kanałami dystrybucji. Pośrednicy marketingowi
• Elementy marketingu-mix: komunikacja marketingowa. Narzędzia komunikacji na rynku B2B.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Marketing przemysłowy – ćwiczenia

• Różnice pomiędzy marketingiem dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych
• Analiza wpływu otoczenia marketingowego na działalność przedsiębiorstw.
• Analiza popytu na dobra przemysłowe.
• Badanie procesu zakupu B2B.
• Tworzenie oferty dla klienta przemysłowego.
• Proces i kryteria segmentacja rynku produktów przemysłowych.
• Aspekty etyczne w marketingu B2B.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy; powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach, zadań indywidualnych oraz ocen z zadań projektowych realizowanych w grupach projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006
Witczak O., Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, CedeWu 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- W. Waszkielewicz, E. Prymon-Ryś, Cechy marketingu przemysłowego wynikające z charakterystycznych zachowań nabywców instytucjonalnych, [w:] Zarządzanie w przemyśle: teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku, (red. nauk.) A. Jankowska-Kłapkowska, M. Księżyk, A. Peszko, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania, Kraków 1999, s. 401-406.
- W. Waszkielewicz, E. Prymon-Ryś, A. Ryś, R. Budzik, Segmentacja rynku produktów przemysłowych jako podstawa formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska, Seria Metalurgia, nr 12, Częstochowa 2000, s. 266-271.
- E. Prymon-Ryś, Charakterystyka relacji pomiędzy partnerami rynkowymi na rynku dóbr przemysłowych, [w:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, (red. nauk.) W. Waszkielewicz; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2000, s. 62-68.
-E. Prymon-Ryś, A. Ryś, Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej, [w:] Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska, Seria Metalurgia, nr 12, Częstochowa 2000, s. 248-254.
-M. Dudek, M. Maternowska, G. Mazur, Z. Mazur, J. Obrzud, A. Podobiński, E. Prymon-Ryś, A. Ryś, W. Waszkielewicz, Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową,(red.) A. Podobiński, Scriptorium „TEXTURA”, Kraków 2002
-M. Dudek, G. Mazur, Z. Mazur, J. Obrzud, A. Podobiński, A. Proszowska, E. Prymon-Ryś, B. Tarczydło, W. Waszkielewicz, Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, (red. nauk.) A. Podobiński, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
-E. Prymon-Ryś, Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji, [w:] Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji, ( red. nauk.) H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, s. 349-369.

Informacje dodatkowe:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań może podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium uwzględnia treści wykładów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.