Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy nowoczesnej komunikacji marketingowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-625-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest poznanie podstaw nowoczesnej komunikacji marketingowej oraz nabycie
umiejętności zaprojektowania strategii komunikacyjnej dla wybranego obiektu rynkowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach IIE1A_W01 Prezentacja,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować IIE1A_U07 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym IIE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wykonania i przedstawienia efektów prac nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego oraz wskazania ich usprawnień IIE1A_K01 Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ocenić wskazane działania komunikacyjne i je zmodyfikować - + - - - - - - - - -
M_U002 zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykonania i przedstawienia efektów prac nad projektem dotyczącym działań komunikacyjnych wybranego obiektu rynkowego oraz wskazania ich usprawnień - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wprowadzenie do polityki komunikacyjnej
Uwarunkowania skutecznych działań marketingowych
Od klasycznych do nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej
Reklama i jej formy
Public relations
Techniki sprzedaży osobistej
Narzędzia promocji dodatkowej
Komunikacja marketingowa w sieci
Formy mobilnej komunikacji marketingowej
Wybrane trendy, mody i narzędzia skutecznej komunikacji marketingowej
Kampanie, akcje i przedsięwzięcia komunikacji marketingowej
Inne nowoczesne formy komunikacji
Instytucje i agencje branżowe wspomagające marketerów
Skuteczność komunikacji marketingowej i jej pomiar.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Podstawowe pojęcia
Założenia projektu zespołowego (wytyczne, zasady i etapy prac)
Funkcje współczesnej komunikacji marketingowej
Analiza wybranych kampanii komunikacyjnych
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru optymalnych form komunikacji marketingowej
Projekt kampanii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego
Metody badania skuteczności działań komunikacyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy, powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań
podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania
indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i
prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach
projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi
przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu, 40% ocena z zaliczenia
ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń
indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsow i/lub udziału w warsztatowych zajęciach
terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i
prezentacji projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stępowski R., Komunikacja marketingowa 2030. Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja, Wyd. Słowa i Myśli, Lublin 2016.
Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Rodriguez J., Nowoczesny e-mail marketing: uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Krakow 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. T. Solińskiego i D. Tworzydło, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

TARCZYDŁO Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji
marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński,
Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s.
205–211.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki
usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt.
Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-
Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s.
238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji
marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty, [w:] Marketing i
Zarządzanie 2016, nr 4, s. 381–392.
TARCZYDŁO B., KONDAK A, Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy.
Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 4, s. 95–106.
TARCZYDŁO B., Neurobadania skuteczności reklamy – przykłady zastosowań, Marketing i Zarządzanie
2017, 3 (49), s. 85–93. DOI: 10.18276/miz.2017.49-08.

Informacje dodatkowe:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania aktywizujące studentów, za które oceny są
uwzględniane w ocenie końcowej z modułu.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.