Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane problemy zarządzania produkcją
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-628-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami zarządzania produkcją. Treści programowe modułu obejmują problemy związane z zarządzaniem sprzedażą i planowaniem wolumenu produkcji, zasobów, zapotrzebowania materiałowego oraz sterowaniem produkcją i zarządzaniem zapasami

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wybrane metody zarządzania operacjami w przedsiębirostwie IIE1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 istotę planowania produkcji oraz zarządzania zapasami IIE1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 opracować długo i krótkookresowe plany produkcji, plany zapotrzebowania na zdolność produkcyjną oraz plany zapotrzebowania materiałowego IIE1A_U09 Projekt
M_U002 zastosować wybrane metody zarządzania operacyjnego oraz zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania zależnego i niezależnego IIE1A_U09 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wybrane metody zarządzania operacjami w przedsiębirostwie + - - - - - - - - - -
M_W002 istotę planowania produkcji oraz zarządzania zapasami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 opracować długo i krótkookresowe plany produkcji, plany zapotrzebowania na zdolność produkcyjną oraz plany zapotrzebowania materiałowego - + - - - - - - - - -
M_U002 zastosować wybrane metody zarządzania operacyjnego oraz zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania zależnego i niezależnego - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Umiejscowienie zarządzania produkcją w zarządzaniu operacyjnym
2. Systemy planowanie i sterowania produkcją
3. Zarządzanie sprzedażą w hierarchicznym planowaniu produkcją
4. Planowanie produkcji na poziomie MPS
5. Planowanie zapotrzebowania materiałowego
6. Systemy klasy ERP
7. Klasyczna teoria zapasów i jej uwarunkowania

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Planowanie sprzedaży
2. Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych
3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego
4. Balansowanie zadań produkcyjnych
5. Terminowanie zadań produkcyjnych
6. Poziom obsługi klienta
7. Klasyczne modele zarządzania zapasami

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci opracowują projekty związane z tematyką omawianą na wykładzie. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest opracowanie pięciu projektów
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywnej oceny z przeliczenia wyniku testu zaliczeniowego weryfikującego wiedzę z zakresu wykładów.
Ocena z ćwiczeń audytoryjnych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z projektów.
Wynik testu zaliczeniowego przeliczany jest na ocenę zgodnie ze skalą ocen określoną w obowiązującym Regulaminie Studiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Silver E. A., Pyke D. F., Peterson R., (1998) Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley;
2. Vollmann T. E., Berry W. L., Whybark D. C., Jacobs F. R., (2004) Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin;
3. Krajewski, L.J., Ritzman, L. P. and Malhorta, M.J. (2013). Operations Management: Processes and Supply Chains. 10th ed., Pearson;
4. Wortmann J.C., (1983), Chapter: “A classification scheme for master production schedule”, in Efficiency of Manufacturing Systems, C. Berg, D. French and B. Wilson (eds) New York, Plenum Press
5. Hopp W., Spearman M., (2011), Factory Physics, 3rd ed. Waveland Press

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dudek M., Czajka K., Obrzud J. (2009), Optymalizacja produkcji w przykładach na CD: wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o, Warszawa
2. Czajka K., Gdowska K.Z. (2013), Ograniczenia praktycznego wykorzystania klasycznych modeli sterowania zapasami, Logistyka nr 4/2013

Informacje dodatkowe:

Brak