Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do informatyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-105-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kurdziel Marcin (kurdziel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Niniejszy moduł stanowi wprowadzenie do podstawowych pojęć i zagadnień współczesnej informatyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu informatyki. INF1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie jeden proceduralny język programowania. INF1A_W03 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawowe konstrukcje algorytmiczne. INF1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste ćwiczenia algorytmiczne. INF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi implementować algorytmy w proceduralnym języku programowania. INF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych INF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wytłumaczyć w grupie prosty algorytm lub elementarną strukturę danych. INF1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu informatyki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie jeden proceduralny język programowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe konstrukcje algorytmiczne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste ćwiczenia algorytmiczne. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi implementować algorytmy w proceduralnym języku programowania. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wytłumaczyć w grupie prosty algorytm lub elementarną strukturę danych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 159 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 80 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. Pojęcia podstawowe (4h)

  • Pojęcie informacji, miara ilości informacji
  • Pojęcie algorytmu, sposoby zapisu algorytmów
  • Język programowania, aspekty języków programowania, rodzaje języków programowania
  • Kompilacja a interpretacja programu

 2. Programowanie proceduralne (8h)

  • Schemat programu w języku proceduralnym
  • Instrukcje proste i instrukcje sterujące
  • Zmienne, stałe dosłowne, operatory arytmetyczne i operatory logiczne
  • Proste i złożone typy danych
  • Funkcje, argumenty funkcji, czas trwania zmiennych
  • Zmienne wskaźnikowe, dynamiczny przydział pamięci
  • Przykładowe algorytmy

 3. Arytmetyka liczb w komputerze – pojęcia podstawowe (2h)

  • Rodzaje liczb w komputerze
  • Arytmetyka liczb całkowitych i liczb zmiennoprzecinkowych w komputerze
  • Dokładność obliczeń zmiennoprzecinkowych

 4. Złożoność obliczeniowa i pamięciowa – pojęcia podstawowe (2h)

  • Notacja złożoności obliczeniowej i pamięciowej
  • Klasy złożoności obliczeniowej i pamięciowej, przykłady
  • Pojęcie problemów nierozstrzygalnych

Ćwiczenia audytoryjne (16h):
 1. Proste zagadnienia algorytmiczne: notacja BNF/EBNF dla prostych zbiorów napisów, kodowanie Huffmana (4h)
 2. Programy realizujące proste algorytmy: Algorytm Euklidesa, sortowanie przez wybór, sortowanie bąbelkowe (2h)
 3. Funkcje, przykładowe algorytmy rekurencyjne (4h)
 4. Struktury i wskaźnikowe typy danych, przykładowe operacje na listach dwukierunkowych (4h)
 5. Kolokwia (2×1h)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Materiał wykładu jest przekazywany w formie prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją omawianych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest przez prowadzącego ćwiczenia, na podstawie ocen z kolokwiów oraz indywidualnej aktywności Studenta na zajęciach.
 2. Dopuszczenie do egzaminu wymaga zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.
 3. Egzamin z przedmiotu ma formę testową i oceniany jest na podstawie ilości punktów uzyskanych przez Studenta.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uczestnictwo w poszczególnych formach zajęć w ramach przedmiotu i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz egzaminu.
 2. Pozytywna ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń audytoryjnych, zaokrąglona do najbliższej pozycji w skali ocen przewidzianej w Regulaminie Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości w realizacji materiału ćwiczeniowego (powstałe w skutek usprawiedliwionej nieobecności) należy wyrównywać w ramach samodzielnego studiowania tematyki zajęć oraz konsultacji z prowadzącym ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki w zakresie podstawowym materiału szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Niklaus Wirth “Algorytmy + struktury danych = programy”, WNT, 2004
David Harel “Rzecz o istocie informatyki – algorytmika”, WNT, 2009
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie “Język ANSI C”, WNT, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Kurdziel, K. Boryczko “Finding exemplars in dense data with affinity propagation on clusters of GPUs”, Concurrency and Computation: Practice and Experience, 25(8), pp. 1137—1152, 2013
2. M. Kurdziel, K. Boryczko, W. Dzwinel “Procrustes analysis of truncated least squares multidimensional scaling”, Computing and Informatics, 31(6+), pp. 1417–1440, 2012

Informacje dodatkowe:

-