Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-203-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rosiek Janusz (Janusz.Rosiek@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z mechaniki i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z fizyki fal i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z termodynamiki i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązać proste problemy z mechaniki posługując się pojęciami matematycznymi INF1A_U03, INF1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste problemy z fizyki fal posługując się pojęciami matematycznymi INF1A_U03, INF1A_U01 Kolokwium
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy z termodynamiki, posługując się pojęciami matematycznymi INF1A_U03, INF1A_U01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z mechaniki i umie je opisać matematycznie + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z fizyki fal i umie je opisać matematycznie + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z termodynamiki i umie je opisać matematycznie + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązać proste problemy z mechaniki posługując się pojęciami matematycznymi - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste problemy z fizyki fal posługując się pojęciami matematycznymi - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy z termodynamiki, posługując się pojęciami matematycznymi - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 167 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 64 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 64 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

Program wykkładów
- równania ruchu
- operator nabla(grad, div, rot)
- związek potencjału grawitacyjnego i natężenia pola
- zasada zachowania pędu
- zasada zachowania momentu pądu
- oblicznie momentu bezwładności
- prawa Keplera
- drgania swobodne i tłumione
- drgania wymuszone, rezonans
- ruch falowy
- równanie fali,prędkość grupowa i fazowa
- dyfrakcja, interferencja
- efekt Dopplera
- zasada ekwipartycji energii
- zasady termodynamiki
- równanie adiabaty
- cykl Carnota

Ćwiczenia audytoryjne (16h):

Program ćwiczeń audytoryjnych

Zastosowanie rachunku wektorowego w mechanice
Równania ruchu jako równania różniczkowe
przykłady ruchu harmonicznego
Praca jako całka po torze
Całka objętościowa: obliczanie momentów bezwładności

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcowa niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń audytoryjnych oraz zaliczenie kolokwium z części wykładowej.
2. Nota końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu
z zaliczenia wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki w zakresie: rachunek wektorowy, pochodna, całka, równania różniczkowe zwyczajne,operator nabla

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.1-4
J. Orear, Fizyka, t.1

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak