Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-302-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji Prezentacja
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie Prezentacja
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji + - - - - - - - - - -
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie - - - - - - - - - - -
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 38 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

  1. Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;
  2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
  3. W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe; prawa osobiste;
  4. W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
  5. Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
  6. Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
  7. W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
  8. W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
  9. Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
  10. Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
  11. Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
  12. Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
  13. Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;

 1. 1. Pojęcie własności intelektualnej, zakres i systematyka prawa własności intelektualnej; Geneza norm dotyczących ochrony własności intelektualnej
  2. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego
  3. Systematyka prawa własności przemysłowej; definicja wynalazku
  4. Znaki towarowe; europejski znak towarowy
  5. Wzór przemysłowy
  6. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
  7. Ogólne pojęcie utworu. Rodzaje utworów; specyfika programu komputerowego
  8. Podmioty praw autorskich
  9. Autorskie prawa osobiste. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji oraz źródła informacji wykorzystanej w utworze
  10. Autorskie prawa majątkowe; dozwolony użytek.
  11. Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych
  12. Roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
  13. Umowy w obszarze własności intelektualnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem lub w formie wykładu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pisemna praca kontrolna (1%) i końcowe kolokwium zaliczeniowe (99%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Flisak, opubl. LEX 2015
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G. opubl. LEX, 2015
Orzecznictwo

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5
Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej — [Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

Informacje dodatkowe:

Brak