Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-304-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rosiek Janusz (Janusz.Rosiek@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie znzczenie podstawowych pojęć z elektromagnetyzmu i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z optyki i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Egzamin
M_W003 Studeny zna i rozumie znaczenie podstawowych z mechaniki kwantowej i umie je opisać matematycznie INF1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrzyrządami pomiarowymi INF1A_U03, INF1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi ocenić niepewność wyniku pomiaru, rozróżniając jej podstawowe przyczyny INF1A_U03, INF1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie znzczenie podstawowych pojęć z elektromagnetyzmu i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie podstawowych pojęć z optyki i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
M_W003 Studeny zna i rozumie znaczenie podstawowych z mechaniki kwantowej i umie je opisać matematycznie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrzyrządami pomiarowymi - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić niepewność wyniku pomiaru, rozróżniając jej podstawowe przyczyny - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 85 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

Program wykładów

- Prawo Gaussa + przykłady
- pojemność elektryczna
- prawa Kirchhoffa
- siła Lorentza
- prawo Biota-Savara
- równania Maxwella
- równania fali elektromagnetycznej
- falowa natura światła, dyfrakcja, interferencja
- polaryzacja światła
- generacja i cechy światła laserowego
- promieniowanie temperaturowe, prawo Plancka
- efekt fotoelektryczny
- promienie X,efekt Comptona
- równanie Schrodingera niezależne od czasu
- funkcja falowa i jej interpretacja
- budowa jądra atomowego
- rodzaje i własności promieniowania jądrowego

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia przydziela prowadzący zajęcia laboratoryjne
na bazie aktualnego stanu dostępnych ćwiczeń

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenia egzaminu z części wykładowej.
2. Nota końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zastosowania podstawowych pojęć matematycznych w mechanice i elektryczności na poziomie Fizyki 1
Znajomość rachunku prawdopodobieństwa na poziomie elementarnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.5
J. Orear, Fizyka, t.2
A. Zięba, Pracownia fizyczna WFiTJ AGH, skrypt

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak