Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria wymagań i jakości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-401-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Inżynieria wymagań w procesie tworzenia oprogramowania, klasyfikacja wymagań, Źródła wymagań, metody pozyskiwania wymagań, implikacje, problemy, Wstępny opis wymagań, weryfikacja, proces tworzenia opisu: od historii użytkownika do przypadków użycia, poziomy opisu wymagań: język naturalny, opis pół-formalny, scenariusze „fully-dressed” – uznane wzory (patterns). Wybrane metody dokumentowania i ilustrowania wymagań, studium przypadku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie etapy/fazy procesu wytwórczego, podstawowe modele. Zna miejsce i znaczenie pozyskiwania wymagań w procesie wytwarzania systemu. INF1A_W09, INF1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie proces pozyskiwania wymagań i stosowane metody. Zna różne sposoby opisu wymagań i tworzone artefakty. INF1A_W09 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy, a w szczególności jej części dotyczącej wymagań i związanej z tym jakości projektowanego systemu informatycznego INF1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować różne techniki opisu wymagań funkcjonalnych oraz ich prezentacji w formie graficznej oraz opisu wymagań niefunkcjonalnych. INF1A_U07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi stosować podstawowe techniki modelowania i wizualizowania wymagań i używać podstawowych narzędzi CASE. INF1A_U02, INF1A_U06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi dokumentować wymagania przy pomocy historii użytkownika, scenariuszy w różnych postaciach (podstawowa, RUP, "fully dressed") oraz różnych metod i typów diagramów. INF1A_U02, INF1A_U06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się oraz poznawania technik pozyskiwania i opisu wymagań jak i zarządzania nimi. INF1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie etapy/fazy procesu wytwórczego, podstawowe modele. Zna miejsce i znaczenie pozyskiwania wymagań w procesie wytwarzania systemu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie proces pozyskiwania wymagań i stosowane metody. Zna różne sposoby opisu wymagań i tworzone artefakty. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy, a w szczególności jej części dotyczącej wymagań i związanej z tym jakości projektowanego systemu informatycznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować różne techniki opisu wymagań funkcjonalnych oraz ich prezentacji w formie graficznej oraz opisu wymagań niefunkcjonalnych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować podstawowe techniki modelowania i wizualizowania wymagań i używać podstawowych narzędzi CASE. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokumentować wymagania przy pomocy historii użytkownika, scenariuszy w różnych postaciach (podstawowa, RUP, "fully dressed") oraz różnych metod i typów diagramów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się oraz poznawania technik pozyskiwania i opisu wymagań jak i zarządzania nimi. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. Miejsce inżynierii wymagań w procesie tworzenia oprogramowania, sposoby klasyfikacji wymagań, Źródła wymagań, metody pozyskiwania wymagań, implikacje, problemy, Wstępny opis wymagań, weryfikacja, proces tworzenia opisu: od historii użytkownika do przypadków użycia, poziomy opisu wymagań: język naturalny, opis polformalny, scenariusze „fully dressed” – uznane wzory (patterns). Wybrane metody dokumentowania i ilustrowania wymagań, Studium przypadku, Potencjalne zmiany wymagań i zarządzanie nimi, Jakość systemu oprogramowania: miary jakości, wymagania jako czynnik wpływający na jakość, metody kontroli jakości, standardy.

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
 1. 1. Analiza biznesowa, tworzenie zarysu opisu wymagań, grupy wymagań
  2. Opis wymagań w języku naturalnym, kategoryzacja wymagań
  3. Listy rol i kompetencji z nimi związanych, priorytety, weryfikacja
  4. Tworzenie opisów polformalnych; przypadki użycia i ich powiązania
  5. Tworzenie opisu formalnego (wzory opisu „fully dressed”) , weryfikacja
  6. Dokumentowanie i ilustrowanie wymagań, wybrane metody
  7. Elementy inżynierii testowania wymagań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwium.
Odbycie kolokwium poprawkowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Obliczamy średnią ważoną z łacznej oceny zadań i oceny z kolokwium, uzyskanych we wszystkich te# rminach.
  Wyznaczamy ocenę z ćwiczeń na podstawie zależności:
  if sr>=4.75 then OC:=5.0 else
  if sr>=4.25 then OC:=4.5 else
  if sr>=3.75 then OC:=4.0 else
  if sr>=3.25 then OC:=3.5 else
  if sr>=2.5 then OC:=3.0 else OC:=2.0
 3. Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń.
 4. W przypadku usprawiedliwionych (nie wiecej niż 20%) nieobecności student samodzielnie realizuje zakres opuszczonego ćwiczenia zgodnie z zaleceniami prowadzącego, przestawiając wyniki na najbliższych zajęciach; niezrealizowane ćwiczenia uwzględniane są w końcowej ocenie ćwiczeń z wartością 0.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Kolokwium poprawkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basic literature:

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.,: “The Unified Modeling Language User Guide”, Addison-Wesley
 2. Cockburn A., “Jak pisać efektywne przypadki użycia”
 3. Kruchten P.,: “The Rational Unified Process. An Introduction”, Addison-Wesley
 4. Larman C., “UML i wzorce projektowe”

Additional literature:

 1. Bennett, S., McRobb S., Farmer R.: “Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML”, Mc Graw
 2. Sommerville I.,: “Inżynieria oprogramowania”
 3. Unified Modeling Language Version: 2.5.1 Specification, OMG, 2017, https://www.omg.org/spec/UML
 4. Yourdon E.,: “Współczesna analiza strukturalna”
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nature-inspired phenomenons modelling method for managing complex waste disposal systems / Małgorzata ŻABIŃSKA, Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ, Paweł Pawłowicz // W: Proceedings of the second international Afro-European Conference for Industrial Advancement AECIA 2015 / eds. A. Abraham [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 427). — ISBN: 978-3-319-29503-9 ; e-ISBN: 978-3-319-29504-6. — S. 579–589.

Agent simulation of traffic optimisation with the use of complex networks analysis and voting /
Jarosław KOŹLAK, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: HoloMAS 2015 : industrial applications of Holonic and Multi-Agent Systems : proceedings / eds. Vladimír Mařík, [et al.]. — Cham, [etc.] : Springer International, Publishing, cop. 2015. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; 9266). —
ISBN: 978-3-319-22866-2 ; e-ISBN: 978-3-319-22867-9. — S. 230–241.

Agentowy system realizacji usług — Agent system for realization of operations / Małgorzata ŻABIŃSKA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 11 z. 1–2, s. 317–327.

Crises management in multiagent workflow systems / Małgorzata ŻABIŃSKA // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3993)

Dystrybucja obiektów dydaktycznych bazująca na technologii agentowej — Distribution of learning objects based on agents’ technology / Andrzej Kononowicz, Małgorzta ŻABIŃSKA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 9 z. 1–2, s. 115–126

Informacje dodatkowe:

Brak