Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-403-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Byrski Aleksander (olekb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu INF1A_W05 Egzamin
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych oraz złożoności obliczeniowej w ramach modułu INF1A_W02 Egzamin
M_W003 Ma szczegółową wiedzę w zakresie języków i technik programowania w ramach modułu INF1A_W03 Egzamin
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania w tym analizy i projektowania systemów informatycznych w ramach modułu INF1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w ramach modułu INF1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów w ramach modułu INF1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi projektować i implementować oprogramowanie w ramach modułu INF1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania dla tworzenia efektywnych i bezpiecznych aplikacji w ramach modułu INF1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych oraz złożoności obliczeniowej w ramach modułu + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę w zakresie języków i technik programowania w ramach modułu + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania w tym analizy i projektowania systemów informatycznych w ramach modułu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w ramach modułu - - + - - - - - - - -
M_U002 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów w ramach modułu - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi projektować i implementować oprogramowanie w ramach modułu - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania dla tworzenia efektywnych i bezpiecznych aplikacji w ramach modułu - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 63 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Problemy przetwarzania współbieżnego: race conditions, zagłodzenie, zakleszczenie.
 2. Techniki programowania współbieżnego. Problem producentów i konsumentów.
 3. Wzorce projektowe przetwarzania współbieżnego (reactor, active object, master-slave itd.).
 4. Tworzenie interfejsu użytkownika przy użyciu bibliotek AWT i Swing.
 5. Przetwarzanie zdarzeń. Wzorzec MVC. Zarządcy rozkładu.
 6. XML i jego przetwarzanie. Parsery SAX i DOM. Transformacje XSLT.
 7. Aplety. Logowanie.
 8. Testy z wykorzystaniem Junit.
 9. Techniki refactoringu kodu.

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Na zajęciach laboratoryjnych realizowana jest tematyka wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Laboratoria: zaliczenie na podstawie 2 kolokwiów (programy do napisania wg. Przedstawionych wymagań w 1.5h), aktywności na zajęciach (weryfikacja zadań domowych), projekt semestralny (3 składniki na 5.0 wymagane do oceny 5.0)
Egzamin w formie testu (40 pytań, 2 grupy)
OK=floor( (ocena z egzaminu+ocena z laboratorium) / 2)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka C/C++ w podstawowym zakresie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bruce Eckel: Thinking in Java 4th Edition
 2. „The Java Tutorial” – zasoby online
 3. E.Gamma et al “Design Patterns – : Elements of Reusable Object-Oriented Software”
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Artykuł: A. Pohl ROD – Ruby Object Database, Studia Informatica, Volume 33, Number 2A (105), s. 281-298, ISSN: 0208-7286.

Informacje dodatkowe:

Brak