Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika mikroprocesorowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-404-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Brzoza-Woch Robert (robert.brzoza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł Technika Mikroprocesorowa ma ułatwić zrozumienie zagadnień związanych mechanizmami działania systemów mikroprocesorowych oraz z zależnościami pomiędzy oprogramowaniem a warstwą sprzętową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie sposób budowy, realizacji sprzętowej oraz oprogramowania komponentów systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. INF1A_W08, INF1A_W05, INF1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie budowę oraz mechanizmy działania systemów mikroprocesorowych opierających swoje działanie na różnych architekturach. INF1A_W08, INF1A_W05, INF1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i rozumie omówione podejścia i narzędzia do tworzenia oprogramowania dla systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. INF1A_W08, INF1A_W02, INF1A_W05, INF1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować omawiane podejścia do tworzenia oprogramowania dla komponentów sprzętowych systemów mikroprocesorowych w tym mikrokontrolerów. INF1A_U02, INF1A_U05, INF1A_U07, INF1A_U01, INF1A_U09, INF1A_U04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi zaproponować budowę i sposób realizacji sprzętowej systemu mikroprocesorowego lub mikrokontrolera według zadanych wymagań. INF1A_U10, INF1A_U07, INF1A_U01, INF1A_U09, INF1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zaproponować sposób budowy, realizacji sprzętowej oraz oprogramowania komponentów systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. INF1A_U10, INF1A_U07, INF1A_U01, INF1A_U09 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U004 Na podstawie dokumentacji jest w stanie zrozumieć mechanizmy działania oraz model programowy nowoczesnego mikroprocesora lub mikrokontrolera oraz jego komponentów. INF1A_U08, INF1A_U01, INF1A_U09 Sprawozdanie,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi zaproponować realizację stanowiska sprzętowo-programowego do rozwoju oprogramowania systemu mikroprocesorowego lub wbudowanego według zadanych wytycznych. INF1A_U08, INF1A_U07, INF1A_U01, INF1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi działając w grupie rozwiązywać problemy związane z tworzeniem, oprogramowaniem i działaniem systemów mikroprocesorowych. INF1A_K03, INF1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie sposób budowy, realizacji sprzętowej oraz oprogramowania komponentów systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie budowę oraz mechanizmy działania systemów mikroprocesorowych opierających swoje działanie na różnych architekturach. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie omówione podejścia i narzędzia do tworzenia oprogramowania dla systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować omawiane podejścia do tworzenia oprogramowania dla komponentów sprzętowych systemów mikroprocesorowych w tym mikrokontrolerów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować budowę i sposób realizacji sprzętowej systemu mikroprocesorowego lub mikrokontrolera według zadanych wymagań. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaproponować sposób budowy, realizacji sprzętowej oraz oprogramowania komponentów systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów. + - + - - - - - - - -
M_U004 Na podstawie dokumentacji jest w stanie zrozumieć mechanizmy działania oraz model programowy nowoczesnego mikroprocesora lub mikrokontrolera oraz jego komponentów. + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaproponować realizację stanowiska sprzętowo-programowego do rozwoju oprogramowania systemu mikroprocesorowego lub wbudowanego według zadanych wytycznych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działając w grupie rozwiązywać problemy związane z tworzeniem, oprogramowaniem i działaniem systemów mikroprocesorowych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 41 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. Pojęcia podstawowe, model programowy mikroprocesora

  Pojęcia podstawowe: instrukcja, przestrzeń adresowa. Budowa prostego mikroprocesora. Elementy składowe systemu mikroprocesorowego: rejestry, pamięci, magistrale. Ewolucja systemów komputerowych: wybrane architektury, które miały duże znaczenie dla rozwoju techniki mikroprocesorowej. Modele programowe popularnych mikroprocesorów. Zależność działania niskopoziomowego oprogramowania oraz warstwy sprzętowej, warstwy abstrakcji w dostępie do zasobów systemu mikroprocesorowego.
  Liczba godzin: 4

 2. Różnorodność platform sprzętowych i podejść do rozwoju oprogramowania

  Klasyfikacja współcześnie stosowanych platform sprzętowych w systemach mikroprocesorowych. Zdefiniowanie różnic pomiędzy systemami mikroprocesorowymi ogólnego przeznaczenia oraz wbudowanymi. Omówienie wybranych platform sprzętowych. Narzędzia programowe oraz różnice w podejściu do tworzenia i debugowania oprogramowania dla różnych platform.
  Liczba godzin: 2

 3. Wyjątki, przerwania w systemach mikroprocesorowych

  Mechanizm działania, zastosowania przerwań i wyjątków w systemach mikroprocesorowych. Zagnieżdżenie i priorytety przerwań. Oprogramowanie niskopoziomowe procedur obsługi przerwań.
  Liczba godzin: 1

 4. Moduły bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)

  Budowa, działanie modułów DMA. Znaczenie DMA dla podniesienia wydajności systemu mikroprocesorowego. Tworzenie oprogramowania dla modułów DMA.
  Liczba godzin: 1

 5. Pamięci w systemach mikroprocesorowych

  Rodzaje pamięci stosowanych współcześnie w systemach mikroprocesorowych. Budowa i właściwości podstawowych typów pamięci ulotnych i nieulotnych. Hierarchia pamięci w systemach komputerowych. Mechanizmy działania pamięci cache.
  Znaczenie jednostki zarządzania pamięcią (MMU) w systemach mikroprocesorowych. Pamięć wirtualna, stronicowanie pamięci. Ochrona obszarów pamięci. Mechanizmy stronicowania i translacji adresów we współczesnych mikroprocesorach.
  Liczba godzin: 2

 6. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowo-analogowe (C/A) w systemach mikroprocesorowych

  Znaczenie i zastosowanie przetworników A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych i wbudowanych. Zasada działania podstawowych typów przetworników. Możliwości i sposoby oprogramowania przetworników we współczesnych mikrokontrolerach.
  Liczba godzin: 2

 7. Wykorzystanie zasobów sprzętowych mikroprocesora, zestawy i kodowanie instrukcji

  Współczesne podejście do efektywnego tworzenia niskopoziomowego oprogramowania. Wykorzystanie zasobów sprzętowych mikroprocesora (rejestrów, stosu) przez programistę i przez narzędzia do rozwoju oprogramowania.
  Przykłady i kodowanie instrukcji w mikroprocesorach. Sposoby adresowania danych. Instrukcje DSP oraz SIMD w nowoczesnych mikroprocesorach.
  Liczba godzin: 2

 8. Uzyskiwanie wyższych wydajności obliczeniowych w systemach mikroprocesorowych

  Uzyskiwanie coraz większej wydajności obliczeniowej w systemach mikroprocesorowych oraz czynniki wpływające na nią. Wprowadzenie do podstawowych oraz powszechnie stosowanych sposobów zwiększenia wydajności obliczeniowej. Ograniczenia fizyczne i architekturalne w szybkości działania mikroprocesorów.
  Sposoby przyspieszania działania współczesnych mikroprocesorów przez wprowadzenie przetwarzania potokowego i superskalarnego. Problemy pojawiające się przy przetwarzaniu potokowym i superskalarnym oraz sposoby ich rozwiązywania.
  Podstawowe zależności energetyczne i zagadnienia związane z zarządzaniem energią w systemach mikroprocesorowych.
  Liczba godzin: 2

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
 1. Programowanie aplikacji mikrokontrolerów rodziny AVR

  Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem tworzenia oprogramowania dla
  mikrokontrolerów o silnie ograniczonych zasobach sprzętowych.
  Liczba godzin: 2

 2. Budowa prostego systemu mikroprocesorowego

  Poznanie ogólnej zasady funkcjonowania mikroprocesorów. Poznanie przykładowego sposobu implementacji mikroprocesora o minimalnej funkcjonalności oraz sprawdzenie jego działania na rzeczywistej platformie sprzętowej.
  Liczba godzin: 2

 3. Rozwój i badanie działania niskopoziomowego oprogramowania dla systemu mikroprocesorowego

  Zaznajomienie się z zależnościami pomiędzy oprogramowaniem a działaniem mikroprocesora. Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami programistycznymi (opcja zestawienia własnego środowiska), pomocniczymi narzędziami wykorzystywanymi w dalszej części semestru.
  Liczba godzin: 2

 4. Elementy graficznych interfejsów użytkownika w systemach mikroprocesorowych

  Obsługa współcześnie stosowanych elementów interfejsów użytkownika: kolorowego wyświetlacza graficznego, sprzętowych modułów wspomagających wyświetlanie obrazu, panelu dotykowego.
  Liczba godzin: 2

 5. Badanie działania i zastosowania systemu czasu rzeczywistego

  Nabycie umiejętności w posługiwaniu się systemem operacyjnym czasu rzeczywistego. Poznanie mechanizmów działania i sposobu implementacji podstawowych elementów systemu operacyjnego czasu rzeczywistego.
  Liczba godzin: 2

 6. Zastosowanie systemu przerwań

  Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się systemem przerwań w nowoczesnych platformach sprzętowych.
  Liczba godzin: 2

 7. Transmisja szeregowa pomiędzy komputerem PC a urządzeniem peryferyjnym

  W tym ćwiczeniu studenci oprogramowują jeden z najpopularniejszych interfejsów szeregowych stosowanych w systemach komputerowych, zarówno aplikacyjnych jak i wbudowanych. Ćwiczenie składa się z dwóch podstawowych etapów: obsługi portu szeregowego dla urządzenia mikroprocesorowego o ograniczonych zasobach sprzętowych oraz obsługi portu szeregowego w komputerze PC.
  Liczba godzin: 2

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych

Oceniane aktywności są następujące:
a) przygotowanie do zajęć i wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
b) napisanie sprawdzianów.

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową z laboratorium niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z sumy punktów za aktywności a i b.

Na koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywności na laboratorium. Na tej podstawie wyliczana jest ocena z laboratorium.

Obecność na laboratorium jest obowiązkowa. Przekroczenie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia laboratorium.

W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowanie tematów ćwiczeń adekwatnie do indywidualnych zainteresowań naukowych/inżynierskich danego studenta lub zespołu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową, ocena z laboratorium musi być nie niższa niż 3.0. Jeśli ocena z laboratorium nie została uzyskana w pierwszym terminie, ocena końcowa może być nie wyższa niż 3.0. Przy ocenie z laboratorium uzyskanej w pierwszym terminie, ocena końcowa jest równa ocenie z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, student ma prawo do odrabiania zajęć w sposób uzgodniony indywidualnie z osobą prowadzącą zajęcia. Uzgodniony sposób odrabiania nieobecności jest zależny od możliwości technicznych, logistycznych oraz od treści merytorycznej zajęć, na których miała miejsce nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zasad budowy i działania układów cyfrowych. Biegłość w wykonywaniu działań w różnych systemach liczbowych, przede wszystkim: dwójkowym, dziesiętnym i szesnastkowym. Umiejętność posługiwania się językiem C.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Na zajęciach z przedmiotu Technika mikroprocesorowa niezbędna jest znajomość aktualnej dokumentacji technicznej używanego sprzętu i narzędzi programowych.

General literature:

William Stallings, Computer Organization and Architecture, 10th Edition, 2015

D. Patterson, J. Hennessy – Computer Organization and design, 5th edition, 2014

Joseph Yiu, The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors 3rd Edition, 2013

Andrew N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, ARM System Developer’s Guide – Designing and Optimizing System Software, 2004

Supplementary literature:

A. Skorupski – Podstawy budowy i działania komputerów, wyd. 4, WKŁ 2004

Robert Brzoza-Woch, Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The Copernicus IoT platform: Teaching IoT at Computer Science case study / Tomasz SZYDŁO, Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY // W: PDES 2018, 15th International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Ostrava, May 23-25, 2018

Flow-based programming for IoT leveraging fog computing / Tomasz SZYDŁO, Robert BRZOZA-WOCH, Joanna Sendorek, Mateusz Windak, Chris Gniady // W: WETICE 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 IEEE 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises : 21–23 June 2017 Poznan, Poland : proceedings / ed. Sumitra Reddy, Wojciech Cellary, Mariagrazia Fugini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — ISBN: 971-1-5386-1759-5 ; e-ISBN: 978-1-5386-1758-8. — S. 74–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 79, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-18.

Power aware MOM for telemetry-oriented applications-levee monitoring use case / Tomasz SZYDŁO, Piotr NAWROCKI, Robert BRZOZA-WOCH, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Advances in network systems : architectures, security and applications / ed. Maciej Grzenda, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 461). — ISBN: 978-3-319-44352-2 ; e-ISBN: 978-3-319-44354-6. — S. 279–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.

Blinker: method for transferring initial configuration for resource-constrained embedded devices / Robert BRZOZA-WOCH, Tomasz SZYDŁO // W: PDES 2015 : 13th IFAC and IEEE conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Cracow, Poland, 13–15 May 2015 : proceedings / ed. by Adam Milik ; International Federation of Automatic Control. — [Austria] : IFAC, cop. 2015.

Embedded systems in the application of fog computing – levee monitoring use case / Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: SIES 2016: 11th IEEE international Symposium on Industrial Embedded Systems : Krakow, Poland, 23–25 May 2016

Edge computing infrastructure for smart levee monitoring / Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Bartosz KWOLEK, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: CGW Workshop’16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN: 978-83-61433-20-0. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52

FPGA-based web services – infinite potential or a road to nowhere? / Robert BRZOZA-WOCH, Piotr NAWROCKI // IEEE Internet Computing ; ISSN 1089-7801. — 2016 vol. 20 iss. 1, s. 44–51

Holistic approach to urgent computing for flood decision support / Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Bartosz KWOLEK, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI // Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 51, s. 2387–2396

On fast development of FPGA-based SOA services – machine vision case study / A. RUTA, R. BRZOZA-WOCH, K. ZIELIŃSKI // Design Automation for Embedded Systems ; ISSN 0929-5585. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 45–69

Power aware MOM for telemetry-oriented applications using GPRS-enabled embedded devices – levee monitoring use case / Tomasz SZYDŁO, Piotr NAWROCKI, Robert BRZOZA-WOCH, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : [Warsaw, Poland, 7 – 10 September, 2014] / PTI Polish Information Processing Society

Predictive power consumption adaptation for future generation embedded devices powered by energy harvesting sources / Tomasz SZYDŁO, Robert BRZOZA-WOCH // Microprocessors and Microsystems ; ISSN 0141-9331. — 2015 vol. 39 iss. 4-5, s. 250–258

Reconfigurable FPGA-based embedded Web services as distributed computational nodes / Robert BRZOZA-WOCH, Piotr NAWROCKI // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland

Remotely reconfigurable hardware-software platform with web service interface for automated video surveillance / R. BRZOZA-WOCH, A. Ruta, K. ZIELIŃSKI // Journal of Systems Architecture ; ISSN 1383-7621. — 2013 vol. 59 iss. 7, s. 376–388

Open-source localization device for indoor mobile robots / Andrzej Dębski, Wojciech Grajewski, Wojciech ZABOROWSKI, Wojciech TUREK // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 76, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.. — 2015 IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors : October 18–20, 2015 Langkawi, Malaysia

Software agent systems for improving performance of multi-robot groups / Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ, Wojciech ZABOROWSKI // W: CS&P’2010 : Concurrency, Specification and Programming : Helenenau, September 27–September 29, Vol. 2 / eds. Louchka Popova-Zeugmann [et al.] ; Humboldt-Universität zu Berlin

Software agent systems for improving performance of multi-robot groups / Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ, Wojciech ZABOROWSKI // Fundamenta Informaticae ; ISSN 0169-2968. — 2011 vol. 112 nr 1 spec. iss., s. 103–117.

Informacje dodatkowe:

Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są w zespołach. Stosowane są wybrane elementy metody projektu dydaktycznego aplikowane do poszczególnych ćwiczeń. Prace studentów na laboratorium realizowane są wg koncepcji częściowo zaczerpniętej z hackatonów: burzy mózgów oraz praktycznego działania i zespołowego rozwiązywania problemów pod merytoryczną opieką osoby prowadzącej zajęcia.