Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy baz danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-407-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Zygmunt Anna (azygmunt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zaprezentowanie podstaw baz danych ze szczególnym uwzględnieniem modelu relacyjnego. Przedstawienie całego procesu projektowania i implementacji struktury baz danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z baz danych INF1A_W06 Egzamin
M_W002 Student wie, jaka jest rola modeli logicznych baz danych i rozumie ich znaczenie dla tworzenia systemów baz danych. INF1A_W02 Egzamin,
Projekt
M_W003 Student zna zasady implementacji poszczególnych etapów cyklu życia systemów baz danych. INF1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi utworzyć poprawny schemat schematu relacyjnej bazy danych (zgodny z normalnymi formularzami) zgodnie z określonymi wymaganiami i zaimplementować go za pomocą poleceń języka SQL INF1A_U07, INF1A_U02 Projekt
M_U002 Student umie zaprojektować i wdrożyć podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych INF1A_U07, INF1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student umie zaprojektować i zaimplementować warstwę dostępu do bazy danych INF1A_U07, INF1A_U01 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi organizować pracę w grupie i planować harmonogram. INF1A_K03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z baz danych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student wie, jaka jest rola modeli logicznych baz danych i rozumie ich znaczenie dla tworzenia systemów baz danych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady implementacji poszczególnych etapów cyklu życia systemów baz danych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć poprawny schemat schematu relacyjnej bazy danych (zgodny z normalnymi formularzami) zgodnie z określonymi wymaganiami i zaimplementować go za pomocą poleceń języka SQL - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie zaprojektować i wdrożyć podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zaprojektować i zaimplementować warstwę dostępu do bazy danych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi organizować pracę w grupie i planować harmonogram. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 39 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 52 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Wprowadzenie do modelu relacyjnego (2 godz.).
 2. Modelowanie rzeczywistości – model pojęciowy i zasady jego konstrukcji (model ER) (2 godz.).
 3. Zasady poprawnej konstrukcji relacyjnego modelu logicznego i proces normalizacji schematu (2 godz.).
 4. Warunki integralnościowe, widoki, autoryzacja w systemach baz danych (2 godz.).
 5. Konstrukcje proceduralne i triggery (2 godz.).
 6. Elementy organizacji dysku (2 godz.).
 7. Podstawy przetwarzania transakcyjnego i zarządzania współbieżnością (2 godz.).
 8. Wprowadzenie do hurtowni danych i modelu przetwarzania OLAP (2 godz.).

Ćwiczenia projektowe (16h):
Projekt

 1. Zaprojektowanie struktury bazy danych według przedstawionej przez prowadzącego analizy wymagań
 2. Przeprowadzenie procesu normalizacji
 3. Zaprojektowanie i zaimplementowanie warunków integralności
 4. Zaprojektowanie i zaimplementowanie warstwy dostępu do bazy danych (widoki, procedury, funkcje, triggery)
 5. Stworzenie dokumentacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student dopuszczony jest do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu oraz egzaminu.
2. Obliczona zostaje średnia arytmetyczna (sr) z powyższych ocen we wszystkich terminach.
3. Wyznaczona zostaje ocena końcowa (OK) na podstawie zależności:
jeśli sr> 4,75, a następnie OK: = 5,0 w przeciwnym raziejeśli sr> 4.25, to OK: = 4.5jeśli sr & gt; 3.75, to OK: = 4.0 elsejeśli sr & gt; 3.25 to OK: = 3.5 elsejeśli sr & gt; = 3.0, to OK: = 3else OK: = 2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może przyjść na zajęcia z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotu "Algorytmy i struktury danych" oraz "Programowania imperatywnego"

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

 1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts", Sixth Edition, McGraw-Hill, 2011
 2. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, „Fundamentals of Database Systems”, 6th Edition, Pearson, 2011
 3. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, "Podstawowy kurs systemów baz danych", Wydanie III, Wydawnictwo Helion, 2011
 4. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, "Systemy baz danych. Kompletny podręcznik", Wydanie II, Wydawnictwo Helion, 2011
  Literatura uzupełniająca:
 5. Michael J. Hernandez, „Projektowanie baz danych dla każdego. Przewodnik krok po kroku”, Wydawnictwo Helion, 2014
 6. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom „Implementacja systemów baz danych”, seria Klasyka Informatyki, WNT, 2003
 7. C.J. Date, "Wprowadzenie do baz danych", WNT, Warszawa 2000
 8. Database MOOC np.: http://cs.stanford.edu/people/widom/DB-mooc.html
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Role identification of social networkers / Anna ZYGMUNT // W: Encyclopedia of social network analysis and mining / eds. Reda Alhajj, Jon Rokne. — ed. 2. — New York : Springer, cop. 2018.
 1. Building sentiment lexicons based on recommending services for the Polish language / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Michał Dąbrowski // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 no. 2, s. 163–185.
 1. Analysis of content of posts and comments in evolving social groups / Bogdan GLIWA, Anna ZYGMUNT, Piotr Bober // W: Advances in ICT for business, industry and public sector : [ABICT’13 (4th international workshop on Advances in business ICT) : Krakow, September 8–11, 2013] / eds. Maria Mach-Król, Celina M. Olszak, Tomasz Pełech-Pilichowski. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 579)
Informacje dodatkowe:

Student jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach projektowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje brakiem zaliczenia zajęć projektowych.
Termin odrobienia usprawiedliwionej nieobecności uzgadniany jest z prowadzącym zajęcia laboratoryjne.
Studentowi przysługuje 1 termin zaliczenia laboratorium – są nim ostatnie zajęcia w semestrze.