Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-501-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czekierda Łukasz (luke@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz elementarną wiedzę z zakresu urządzeń sieciowych i ich konfiguracji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu komputerów i sieci teleinformatycznych oraz elementarną wiedzę na temat urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych. INF1A_W05 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach w budowie i zarządzaniu sieciami komputerowymi. INF1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonfigurować urządzenia komunikacyjne w sieci LAN i WAN. INF1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi skonfigurować urządzenia komunikacyjne (router, przełącznik) w sieci komputerowej dla określonej aplikacji, biorąc pod uwagę wydajność i bezpieczeństwo transmisji. INF1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas konfigurowania sieci komputerowej i odpowiednio zaplanować pracę dla siebie i innych osób. INF1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu komputerów i sieci teleinformatycznych oraz elementarną wiedzę na temat urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach w budowie i zarządzaniu sieciami komputerowymi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonfigurować urządzenia komunikacyjne w sieci LAN i WAN. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonfigurować urządzenia komunikacyjne (router, przełącznik) w sieci komputerowej dla określonej aplikacji, biorąc pod uwagę wydajność i bezpieczeństwo transmisji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas konfigurowania sieci komputerowej i odpowiednio zaplanować pracę dla siebie i innych osób. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. Modele odniesienia OSI/ISO i TCP/IP. Warstwa fizyczna modelu OSI. (2 godz.)

  Funkcja poszczególnych warstw modeli OSI/ISO i TCP/IP.
  Podstawowe pojęcia związane z transmisją danych w sieciach komputerowych.
  Media transmisyjne i ich charakterystyka.
  Okablowanie strukturalne.

 2. Warstwa aplikacji modelu OSI/ISO (1 godz.)

  Protokół DNS.
  Protokół HTTP.

 3. Warstwa łącza danych. (3 godz.)

  Zadania realizowane przez warstwę łącza danych.
  Protokoły dostępu do medium transmisyjnego.
  Ethernet i jego rozszerzenia.
  Protokoły dostępu do medium stosowane w różnych standardach sieci komputerowych.
  Sieci wirtualne.
  Protokół budowy drzewa rozpinającego (STP).
  Urządzenia warstwy łącza danych sieci lokalnych.

 4. Warstwa sieciowa. (4 godz.)

  Zadania warstwy sieciowej.
  Adresacja IPv4 i IPv6.
  Protokół IPv4.
  Współpraca warstw L2 i L3 (ARP).
  Metodyka i techniki przydzielania adresów (DHCP).
  Protokół ICMP.
  Adresacja sieci ze stałą i zmienną długością maski.

 5. Routing statyczny (1 godz.)

  Routing i tablica routingu.
  Zasada konfiguracji routingu statycznego.
  Agregacja wpisów. CIDR.

 6. Protokoły routingu dynamicznego. (2 godz.)

  Potrzeba stosowania routingu dynamicznego.
  Protokoły dystans-wektor (RIP, EIGRP).
  Protokoły stanu łącza (OSPF).

 7. Warstwa transportowa modelu OSI. (2 godz.)

  Funkcje realizowane przez warstwę transportową.
  Funkcjonalność protokołów TCP, UDP.

 8. Translacja adresów (NAT/PAT). (1 godz.)

  Powody stosowania translacji adresów.
  Translacja adresów (NAT) i gniazd (PAT).
  Translacja statyczna i dynamiczna.
  Korzyści i wady mechanizmów translacji adresów.

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
 1. Warstwa fizyczna modelu OSI. (2 godz.)

  Właściwości mediów używanych przy budowie sieci komputerowych. Samodzielne wykonanie i przetestowanie kabla patchcord UTP.

 2. Warstwa łącza danych modelu OSI. (2 godz.)

  Omówienie protokołu CSMA/CD. Przedstawienie zasady działania urządzeń koncentrator i switch. Wirtualne sieci lokalne.

 3. Protokół budowy drzewa rozpinającego. (2 godz.)

  Techniki konfiguracji sieci VLAN. Protokół budowy drzewa rozpinającego.

 4. Kolokwium. Warstwa sieciowa modelu OSI (2 godz.)

  Współpraca warstwy sieciowej z warstwą łącza danych. Właściwości adresacji IP wersji 4 i protokołu IP.

 5. Podstawy routingu. (2 godz.)

  Wstęp do routingu statycznego.
  Konfiguracja routingu statycznego.

 6. Zaawansowany routing statyczny. Podstawy routingu dynamicznego. (2 godz.)

  Techniki CIDR oraz VLSM.
  Protokół RIP.

 7. Routing dynamiczny – kontynuacja (2 godz.)

  Konfiguracja protokołu EIGRP.
  Sumaryzacja i redystrybucja tras oraz inne bardziej złożone mechanizmy routingu dynamicznego.

 8. Kolokwium. Konfiguracja translacji adresów (2 godz.)

  Kolokwium.
  Konfiguracja NAT.
  Konfiguracja PAT.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Obecność na laboratoriach jest oceniana punktami z aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć.
Każde z dwóch kolokwiów musi być zaliczone na co najmniej 40% punktów, łącznie z punktami z zajęć student musi zdobyć co najmniej 50% punktów. W ramach zaliczenia poprawkowego poprawiane są niezaliczone kolokwia. Brak zaliczenia z laboratorium nie uniemożliwia przystąpienia do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i wykładu pomniejszaną o 5 pp. za każdy termin zaliczenia poprawkowego. Progi procentowe dla poszczególnych ocen są zgodne z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nieobecny na kolokwium lub egzaminie może przystąpić do nich w terminach poprawkowych. Student nieobecny na laboratoriach samodzielnie studiuje i nadrabia omawiany materiał.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność pisania i konwertowania liczb w postaci szesnastkowej, binarnej i dziesiętnej, znajomość języka angielskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basic literature

A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Sieci komputerowe (wydanie V), Helion, 2012. K. R. Fall, W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd Edition), Addison-Wesley, 2011 B. Hartpence, Routing i switching. Praktyczny przewodnik, Helion 2013. A. Wolisz, Podstawy lokalnych sieci komputerowych, tom I – Sprzęt sieciowy, WNT Warszawa 1990.

Supplementary literature

Standardy IEEE 802 LAN/MAN – htp://http://www.ieee802.org A. Józefiok, CCNA 200-120. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco, Helion, 2015 Dokumenty RFC (http://www.ietf.org), między innymi: RFC 791 (IP), RFC 826 (ARP), RFC 1058 (RIP), RFC 2453 (RIPv2), RFC 2131 (DHCP), RFC 1034/RFC 1035 (DNS), RFC 2960 (SCTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC 777 (ICMP), RFC2460 (IPv6)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Network management services based on the openflow environment / Paweł Wilk, Piotr NAWROCKI // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2014 vol. 15 no. 3, s. 253–270.

Notification methods in wireless systems / Piotr NAWROCKI, Mikołaj Jakubowski, Tomasz Godzik // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 iss. 4, s. 519–539.

Informacje dodatkowe:

brak