Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie obiektowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-503-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia i zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania INF1A_W03, INF1A_W09 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie techniki i narzędzia obiektowej analizy i projektowania oprogramowania INF1A_W04, INF1A_W03 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z dokumentacją i testowaniem systemów INF1A_W03, INF1A_W06, INF1A_W09 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy stosowane w językach obiektowych oraz techniki programowania obiektowego INF1A_W04, INF1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować i zaimplementować system informatyczny przy użyciu technik obiektowych INF1A_U06, INF1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi udokumentować i zaprezentować model systemu informatycznego, w szczególności przy użyciu języka UML INF1A_U02, INF1A_U05, INF1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z pracą zespołową i testowaniem systemów INF1A_U05, INF1A_U10, INF1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie INF1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia i zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie techniki i narzędzia obiektowej analizy i projektowania oprogramowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z dokumentacją i testowaniem systemów + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy stosowane w językach obiektowych oraz techniki programowania obiektowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować i zaimplementować system informatyczny przy użyciu technik obiektowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi udokumentować i zaprezentować model systemu informatycznego, w szczególności przy użyciu języka UML - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z pracą zespołową i testowaniem systemów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Najważniejsze pojęcia i zasady podejścia obiektowego. Modelowanie z wykorzystaniem kart CRC.
 2. Podstawowe diagramy UML i ich elementy. Prosta metodyka analizy obiektowej.
 3. Jednostki abstrakcji (obiekt, klasa) i ich własności. Podstawienie i polimorfizm. Organizacja modelu – pakiety.
 4. Spójność i sprzężenie; zasady projektowania składowych oprogramowania.
 5. Powiązanie, agregacja i kompozycja. Pozyskiwanie zależności (powiązań). Zasada odwrócenia sterowania.
 6. Generalizacja i dziedziczenie. Zasady i konsekwencje stosowania mechanizmu dziedziczenia.
 7. Wielokrotne użycie w praktyce implementacyjnej. Kompozycja klas a delegacja roli.
 8. Wzorce projektowe i architektoniczne.
 9. Testowanie systemów obiektowych; testy jednostkowe i integracyjne, atrapy.
 10. Przegląd technik programowania obiektowego i języków obiektowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w zakresie projektowania i programowania obiektowego, technik testowania systemów oraz praktyczne wykorzystanie technologii wspierających konstrukcję oprogramowania. Kolejne zajęcia wprowadzają wybrane elementy procesu inżynierskiego na przykładzie kilku prostych zadań projektowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia laboratorium – ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot bazuje wyłącznie na wiadomościach objętych zakresem kształcenia podstawowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West: Head First Object-Oriented Analysis and Design (wydanie polskie), Helion 2008
 2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Wzorce projektowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2005
 3. Martin Fowler: UML w kropelce, LTP Oficyna Wydawnicza 2005
 4. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML – przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Agent-based framework facilitating component-based implementation of distributed computational intelligence systems / Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // W: Transactions on Computational Collective Intelligence X / eds. Ngoc-Thanh Nguyen, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013.

Multi-domain data integration for criminal intelligence / Jacek DAJDA, Roman DĘBSKI, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Kamil PIĘTAK // W: Man-machine interactions 3 : [ICMMI 2013 : 3rd International Conference on Man-Machine Interactions : Brenna, October 22nd–25th, 2013] / eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak