Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompetencje interpersonalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-505-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot mający na celu uświadomienie przyszłych informatyków o realiach współczesnej pracy w zawodzie (praca w grupach) i przedstawienie narzędzi do rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands methods of team management, conflict resolution, empathy building and time management. INF1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can design and create a presentation, a meeting, a discussion. Student can also effectively present their conclusions and results. INF1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student knows and understands methods of interpersonal communication at a workplace, can communicate their thoughts in a logical and structured way, knows methods allowing for effective attraction of listeners attention. INF1A_K03, INF1A_K02, INF1A_K05, INF1A_K04 Kolokwium
M_K002 Student knows and understands basic team management methods, making decisions as a group and problem solving in cooperation with others. INF1A_K02, INF1A_K05, INF1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands methods of team management, conflict resolution, empathy building and time management. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design and create a presentation, a meeting, a discussion. Student can also effectively present their conclusions and results. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student knows and understands methods of interpersonal communication at a workplace, can communicate their thoughts in a logical and structured way, knows methods allowing for effective attraction of listeners attention. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student knows and understands basic team management methods, making decisions as a group and problem solving in cooperation with others. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. 1.Kompetencje interpersonalne – sposoby definiowania, predyspozycje osobowościowe, metody doskonalenia.
  2. Budowanie pożądanego wizerunku – autoprezentacja.
  3. Zasady skutecznej komunikacji – komunikacja werbalna i niewerbalna.
  4. Sztuka przekonywania i wywierania wpływu.
  5. Budowanie asertywnej postawy.
  6. Komunikacja w grupie, rozwiązywanie konfliktów.
  7. Budowanie zespołów, rozumienie dynamiki grupowej, procesów grupowych.

 2. 1.Kompetencje interpersonalne – sposoby definiowania, predyspozycje osobowościowe, metody doskonalenia.
  2. Budowanie pożądanego wizerunku – autoprezentacja.
  3. Zasady skutecznej komunikacji – komunikacja werbalna i niewerbalna.
  4. Sztuka przekonywania i wywierania wpływu.
  5. Budowanie asertywnej postawy.
  6. Komunikacja w grupie, rozwiązywanie konfliktów.
  7. Budowanie zespołów, rozumienie dynamiki grupowej, procesów grupowych.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Przygotowanie efektywnej prezentacji, umiejętność przekonywania, plan wystąpienia, realizacja wystąpienia.
2. Radzenie sobie ze stresem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania prezentacji i zaprezentowania jej w trakcie zajęć.
Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.
Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z kolokwium zaliczeniowego (materiał z wykładów i literatury przedmiotu), prezentacji przedstawionej podczas ćwiczeń.
Materiał z wykładów waga 0,7, z ćwiczeń 0,3.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Adair, J. (2001). Anatomia zespołu. Warszawa: Studio Emka.
• Cialdini, R. (2018). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
• Fijewska – Król, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: PTP.
• Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.
• McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.
• Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2012). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.
• Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Górski, P., Staszkiewicz, M. (2013). Kompetencje zawodowe pracowników sektora MŚP: metody diagnozy i rozwoju, [w:] Zenon Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Wolters Kluwer SA, s. 297–305.
• Staszkiewicz, M. (2012). Znaczenie kompetencji psychologiczno-społecznych w pracy menedżera. Management, vol.16. (1/2012), Zielona Góra.
• Klimkiewicz, K., Kowalik, W., Staszkiewicz, M. (2012). Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowej. W: P. Górski (red.), Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów. Kraków: Wydawnictwa AGH.
• Staszkiewicz, M. (2009). Metody doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich. W: F. Bylok, M. Harciarek (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (s. 213-222). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
• Staszkiewicz , M. (2016). Formy doskonalenia miękkich kompetencji menedżerskich , [w:] R. Kucęba, W. Jędrzejczyk, P. Kobis (red.), Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami . Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Informacje dodatkowe:

Brak