Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oprogramowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-603-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Rakoczy Witold (rakoczy@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zakres inżynierii oprogramowania oraz sposoby prowadzenia podstawowych procesów wytwarzania złożonych systemów oprogramowania. INF1A_W09, INF1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie zasady doboru modelu procesu wytwórczego do specyfiki projektu i planowania tego procesu z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem. INF1A_W09, INF1A_W03 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie zasady prowadzenia procesów opracowywania wymagań projektowych, doboru rozwiązań projektowych, w tym architektury systemów, a także implementacji oprogramowania, w tym z wykorzystaniem gotowych komponentów. INF1A_W09, INF1A_W03 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie związki pomiędzy procesami ewolucji systemów, zapewniania jakości i podtrzymywania ich przydatności, z uwzględnieniem systemów odziedziczonych. INF1A_W09, INF1A_W03 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę metodycznego prowadzenia procesów projektowych. INF1A_K02, INF1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę samodzielnej weryfikacji swoich umiejętności w oparciu o zalecaną literaturę. INF1A_K02, INF1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zakres inżynierii oprogramowania oraz sposoby prowadzenia podstawowych procesów wytwarzania złożonych systemów oprogramowania. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady doboru modelu procesu wytwórczego do specyfiki projektu i planowania tego procesu z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady prowadzenia procesów opracowywania wymagań projektowych, doboru rozwiązań projektowych, w tym architektury systemów, a także implementacji oprogramowania, w tym z wykorzystaniem gotowych komponentów. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie związki pomiędzy procesami ewolucji systemów, zapewniania jakości i podtrzymywania ich przydatności, z uwzględnieniem systemów odziedziczonych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę metodycznego prowadzenia procesów projektowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę samodzielnej weryfikacji swoich umiejętności w oparciu o zalecaną literaturę. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Umiejscowienie inżynierii oprogramowania
  Zakres i specyfika inżynierii systemów komputerowych i jej związki z inżynierią oprogramowania i z inżynieriami klasycznymi. Zasady zarządzania przedsięwzięciami w inżynierii oprogramowania. Aspekty społeczne inżynierii oprogramowania.
 2. Proces produkcji oprogramowania
  Rodzaje aktywności w procesie produkcji oprogramowania. Generyczne modele procesu produkcji oprogramowania i ich warianty; model kaskadowy, modele ewolucyjne i prototypowanie; rola iteracyjności. Znaczenie i zasady dokumentowania projektów. Dokumentacja produktu.
 3. Zaawansowane modele wytwarzania
  Modele hybrydowe: przyrostowy i spiralny. Projektowanie oparte o wielokrotne wykorzystanie komponentów. Lekkie metodyki projektowania.
 4. Inżynieria wymagań
  Wymagania wobec oprogramowania; proces inżynierii wymagań. Rodzaje i źródła wymagań; klasyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Formułowanie wymagań i ich walidacja; zarządzanie wymaganiami.
 5. Projektowanie i implementacja oprogramowania
  Modelowanie, prototypowanie i specyfikowanie systemów. Projektowanie architektoniczne i architektury systemów. Projektowanie wysokopoziomowe a programowanie. Kodowanie i uruchamianie kodu; usuwanie błędów. Walidacja oprogramowania; testowanie funkcji, komponentów i produktu. Rodzaje i przeznaczenie testów; znaczenie testów regresyjnych i akceptacyjnych. Scalanie produktu i planowanie testów.
 6. Ewolucja systemów
  Ewolucja wymagań i jej przyczyny. Ewolucja produktów programowych i jej skutki. Systemy odziedziczone i sposoby postepowania z nimi; kod odziedziczony. Refaktoryzacja kodu i inżynieria wsteczna; wznawianie i kontynuacja projektów. Iteracyjne rozwijanie produktów programowych. Zarządzanie zmianiami. Kontrola i zapewnianie jakości.
 7. Zarządzanie przedsięwzięciem projektowym
  Czynności zarządzania i rola menedżera. Planowanie realizacji projektu; rodzaje planów i ich zawartość. Dobór składu zespołu i kierowanie nim. Błędy organizacji procesu produkcji oprogramowania i przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych.
 8. Właściwości jakościowe produktu i ich zapewnianie
  Klasyfikacja cech jakościowych produktu z punktu widzenia jego przydatności; dostępność, niezawodność, nieszkodliwość, bezpieczeństwo, zdolność przetrwania, łatwość obsługi. Koszty osiągania cech jakościowych.

Ćwiczenia projektowe (16h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
 2. Obliczamy średnią ważoną (sr) ocen z egzaminów, uzyskanych we wszystkich terminach, przy czym waga ostatniej oceny wynosi 3, a pozostałych 1.
 3. Wyznaczamy ocenę końcową (OK) na podstawie zależności:
  if sr>=4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>=4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>=3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>=3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
 4. Jeżeli pozytywną ocenę z egzaminu uzyskano w pierwszym terminie i ocena ta jest niższa niż 5.0, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu “Projektowanie systemów informatycznych”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 2. Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania, 8-th ed., Addison-Wesley, 2006 (wyd.6, WNT, 2003)
 3. Brooks, Mityczny osobomiesiąc: eseje o inżynierii oprogramowania. WNT, 2000
 4. Yourdon, E.: Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektantów systemów. WNT, 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak