Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Działalność w kole naukowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-604-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Woźniak Maciej (macwozni@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program koła naukowego obejmuje: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych, przygotowanie i prezentację referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. INF1A_W10, INF1A_W04, INF1A_W03, INF1A_W06, INF1A_W05, INF1A_W01 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze informatyki, umie korzystać z informacji patentowej. INF1A_W10 Przygotowanie i przeprowadzenie badań
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. INF1A_U02, INF1A_U05, INF1A_U07, INF1A_U06, INF1A_U01, INF1A_U04, INF1A_U03, INF1A_U10 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. INF1A_K03, INF1A_K02, INF1A_K01, INF1A_K05 Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze informatyki, umie korzystać z informacji patentowej. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (32h):
Działalność studenta w studenckim kole naukowym

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (np. Grant rektorski), przygotowanie i prezentację referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w projektach koła naukowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.3 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.2 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.3 * publikacja naukowa + 0.2 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Większość prowadzonych w ramach koła naukowego projektów przewiduje możliwość zdalnego nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania dodatkowe: wiedza z zakresu informatyki, podstaw ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, motywacja do pracy, aktywność i kreatywność.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. Ciarlet P., G.; The Finite Element Method for Elliptic Problems. SIAM., 2002
 3. J. Albahari; C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference
 4. W. H. Tok, M. Salvaris, D. Dean; Deep Learning with Azure: Building and Deploying Artificial Intelligence Solutions on the Microsoft AI Platform, 2018
 5. E. Yourdon; Marsz ku klęsce, 2000
 6. Artykuły w czasopismach naukowych związane z tematyką badań
 7. Artykuły w materiałach konferencyjnych związane z tematyką badań
 8. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Computational cost estimates for parallel shared memory isogeometric multi-frontal solvers / M. WOŹNIAK, K. Kuźnik, M. PASZYŃSKI, V. M. Calo, D. Pardo // Computers and Mathematics with Applications ; ISSN 0898-1221. — 2014 vol. 67 iss. 10, s. 1864–1883
 2. Fast GPU integration algorithm for isogeometric finite element method solvers using task dependency graphs / Maciej WOŹNIAK // Journal of Computational Science ; ISSN 1877-7503. — 2015 vol. 11, s. 145–152
Informacje dodatkowe:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła lub wskazanego przez niego opiekuna naukowego studenta.