Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-701-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego INF1A_U02, INF1A_U04, INF1A_U03, INF1A_U10, INF1A_U06, INF1A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń INF1A_U04, INF1A_U07 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego INF1A_U05, INF1A_U08, INF1A_U07, INF1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji INF1A_U02 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli INF1A_K03, INF1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej INF1A_K05, INF1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 58 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych – ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Adekwatnie do tematu projektu inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa

Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices), Microsoft Press; 1 edition (February 11, 2004) Beck K.: eXtreme Programming eXplained. Embrace Change . Addison-Wesley Professional, Warszawa 1999 Fowler M. i współaut.: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison Wesley Professional 1999

Literatura uzupełniająca

Martin R.: Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall, 2006 McConnell S. Rapid Development. Microsoft Press 1996

Literatura techniczna
Adekwatna do tematu projektu inżynierskiego i zastosowanych technologii.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Poszczególni prowadzący opiekują się studentami realizującymi konkretne tematy zaś ich praca wsparta jest odpowiednimi publikacjami autorskimi, w tematyce zgodnej z zainteresowaniami prowadzącego oraz z celem prac projektowych. Realizowane prace projektowe bardzo często związane są z badaniami prowadzonymi przez opiekuna.

1. Experimental Validation of Source Code Reviews on Mobile Devices, W Frącz, J Dajda, International Conference on Computational Science and Its Applications, 533-547, 2017
2. Can the source code be reviewed on a smartphone? Wojciech Frącz, Jacek Dajda // W: Software engineering from research and practice perspectives; Warsaw : Wydawnictwo Nakom, 2014. S. 179–195
3. Source code reviews on mobile devices, W Frącz, J Dajda, Computer Science 17 (2), 143-161
4. How to build support for distributed pair programming, J Dajda, G Dobrowolski, International Conference on Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 2007

Informacje dodatkowe:

Brak