Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-703-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest praktyczne wdrożenie umiejętności nabytych w czasie studiów oraz poznanie specyfiki rzeczywistego miejsca pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu analizy wymagań, projektowania oraz implementacji i testowanie systemów. INF1A_W09 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna metody, narzędzia i techniki pracy na stanowisku pracy. INF1A_W06 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_W003 Rozumie podstawowe uregulowania prawne, normy etyczne i zasady BHP obowiązujace w instytucji i orientuje się w strukturze i zakresie jej działalności. INF1A_W06 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją pracę. INF1A_U04 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu uzupełniania swoich uzupełniania wiadomości i poszerzania kompetencji zawodowych. INF1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny, szanuje cudze poglądy, zachowuje się w sposób godny studenta, stosuje się do wskazówek przełożonego. INF1A_K03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_K002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz adekwatnie zaplanować pracę. INF1A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K003 Ma świadomość wagi profesjonalnego zachowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. INF1A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K004 Potrafi czynnie włączyć się w prace zespołu i podejmować odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań. INF1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu analizy wymagań, projektowania oraz implementacji i testowanie systemów. - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna metody, narzędzia i techniki pracy na stanowisku pracy. - - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie podstawowe uregulowania prawne, normy etyczne i zasady BHP obowiązujace w instytucji i orientuje się w strukturze i zakresie jej działalności. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją pracę. - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu uzupełniania swoich uzupełniania wiadomości i poszerzania kompetencji zawodowych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny, szanuje cudze poglądy, zachowuje się w sposób godny studenta, stosuje się do wskazówek przełożonego. - - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz adekwatnie zaplanować pracę. - - - - - - + - - - -
M_K003 Ma świadomość wagi profesjonalnego zachowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. - - - - - - + - - - -
M_K004 Potrafi czynnie włączyć się w prace zespołu i podejmować odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (60h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawozdanie z praktyki potwierdzone przez zakład pracy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:
  1. Ocena na podstawie sprawozdania z odbycia praktyki, przedstawiającego zakres i zwięzły opis wykonanych prac, zaopiniowanego przez osobę, opiekującą się praktykantką/praktykantem w zakładzie pracy.
  2. Termin zaliczania praktyk przypada na okres zimowej sesji egzaminacyjnej (wg terminarza roku akademickiego określonego w zarządzeniu Rektora AGH dot. organizacji roku akademickiego).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odbycie całości praktyki i poświadczenie przez zakład pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dokumentacja techniczna zalecana przez firmę.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego opiekuna praktyk

Informacje dodatkowe:

Brak