Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-781-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawione zostaną metody dostępu do baz danych (zarówno relacyjnych jak i wybranych baz NoSQL) oraz przetwarzania danych przy wykorzystaniu różnych (wybranych) technologii i języków programowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie wpływ architektur systemów baz danych na ich własności eksploatacyjne INF1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Wie jaka jest rola różnych modeli logicznych baz danych w odwzorowywaniu rzeczywistości i dostępności danych INF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna techniki odwzorowań obiektowo relacyjnych oraz ich wpływ na realizację operacji w bazie danych INF1A_W03 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczeń może praktycznie zaimplementować metody / systemy dostępu do zasobów różnych baz danych INF1A_U07, INF1A_U08 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi łączyć technologie obiektowe z relacyjnymi bazami danych. INF1A_U07 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi projektować i wdrażać podstawowe funkcje systemów baz danych przy użyciu różnych technik i języków programowania INF1A_U07, INF1A_U08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi określić priorytety i systematycznie realizować zadania INF1A_K04 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie wpływ architektur systemów baz danych na ich własności eksploatacyjne + - + - - - - - - - -
M_W002 Wie jaka jest rola różnych modeli logicznych baz danych w odwzorowywaniu rzeczywistości i dostępności danych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna techniki odwzorowań obiektowo relacyjnych oraz ich wpływ na realizację operacji w bazie danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczeń może praktycznie zaimplementować metody / systemy dostępu do zasobów różnych baz danych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi łączyć technologie obiektowe z relacyjnymi bazami danych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi projektować i wdrażać podstawowe funkcje systemów baz danych przy użyciu różnych technik i języków programowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytety i systematycznie realizować zadania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 145 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Cykl życia systemów baz danych – metody i techniki etapów realizacji systemów.
 2. Przegląd architektur systemów baz danych z uwzględnieniem wielopoziomowych architektur klient/serwer.
 3. Metody dostępu do danych z poziomu różnych języków programowania
 4. ORM – Metody i technologie odwzorowań obiektowo relacyjnych
 5. Dostęp do baz danych w technologii .NET, ADO.NET Entity Framework., elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 6. Dostęp do baz danych w technologii Java, Hibernate, elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 7. Nierelacyjne modele baz danych – rozwój modeli z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań tego rozwoju, rozwiązania NoSQL (dokumentowe, grafowe, XML-owe, dla potrzeb GIS, dokumentowe).
 8. Elementy hurtowni danych i analizy dużych zbiorów danych.

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Podczas zajęć studenci samodzielnie wykonują zadanie projektowe polegające na implementacji fragmentu systemu realizującego wybrane operacje w bazie danych (np. operacje CRUD, wyszukiwanie informacji, realizacja transakcji, raportowanie) (8 godz)

Ponadto realizowane są zajęcia o charakterze laboratoryjnym, których celem jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i technologiami dostępu do danych.

 1. Dostęp do baz danych w technologii .NET, ADO.NET Entity Framework., elementy realizacji aplikacji bazodanowych (2 godz.)
 2. Dostęp do baz danych w technologii Java, Hibernate, elementy realizacji aplikacji bazodanowych (2 godz.)
 3. REST i mikroserwisy (2 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych (przygotowanie i prezentacja projektu, kartkówki) oraz zdanie egzaminu.

Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zajęć projektowych i egzaminów uzyskanych we wszystkich terminach.
sr – średnia ocen (egzamin, zaliczenie zajęć projektowych)

Ocenę końcową wyznaczamy na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw technologii baz danych, znajomość projektowania systemów informatycznych oraz pożądana znajomość podstaw technologii obiektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature:

 1. H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy Baz Danych. Kompletny podręcznik”, Helion, Warszawa, 2011
 2. Eric Redmond, Jim R. Wilson – “Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement”, 2012
 3. Pramod J. Sadalage, Martin Fowler “NoSQL. Kompendium wiedzy”, Helion 2014

Supplementary

 1. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, “Database System Concepts”, McGrowHill, 2010
 2. J. Celko, “SQL – Zaawansowane techniki programowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN/Mikom, 2008
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

New approach to storing dynamic data in relational databases using JSON / Mateusz PIECH, Robert MARCJAN // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–22

Realization of a system of efficient querying of hierarchical data transformed into a quasi-relational model / Adam Furmanek, Jakub Tokaj, Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 353–369. — Bibliogr. s. 368

Decision support system for search & rescue operations / Michał WYSOKIŃSKI, Robert MARCJAN // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2015 vol. 16 no. 3, s. 281–293. — Bibliogr. s. 292–293

The concept of transformation of XML documents into quasi-relational model / Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // W: Beyond databases, architectures and structures : 10th international conference, BDAS 2014 : Ustroń, Poland, May 27–30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer

International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 424). — ISBN: 978-3-319-06931-9 ; e-ISBN: 978-3-319-06932-6. — S. 569–580. — Bibliogr. s. 580, Abstr.

Decision support software for search & rescue operations / Michał Wysokiński, Robert MARCJAN, Jacek DAJDA // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 776–785. — Bibliogr. s. 785, Abstr.. — KES2014 : 18th international conference on Knowledge-based and intelligent information & Engineering Systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014

Informacje dodatkowe:
 1. New approach to storing dynamic data in relational databases using JSON / Mateusz PIECH, Robert MARCJAN // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–22
 2. Realization of a system of efficient querying of hierarchical data transformed into a quasi-relational model / Adam Furmanek, Jakub Tokaj, Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 353–369. — Bibliogr. s. 368
 3. Decision support system for search & rescue operations / Michał WYSOKIŃSKI, Robert MARCJAN // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2015 vol. 16 no. 3, s. 281–293. — Bibliogr. s. 292–293
 4. The concept of transformation of XML documents into quasi-relational model / Robert MARCJAN, Leszek SIWIK // W: Beyond databases, architectures and structures : 10th international conference, BDAS 2014 : Ustroń, Poland, May 27–30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 424). — ISBN: 978-3-319-06931-9 ; e-ISBN: 978-3-319-06932-6. — S. 569–580. — Bibliogr. s. 580, Abstr.
 5. Decision support software for search & rescue operations / Michał Wysokiński, Robert MARCJAN, Jacek DAJDA // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 776–785. — Bibliogr. s. 785, Abstr.. — KES2014 : 18th international conference on Knowledge-based and intelligent information & Engineering Systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014