Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-801-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest finalizacja przedsięwzięcia projektowego w postaci pracy inżynierskiej wraz z przeprowadzeniem walidacji i testów zrealizowanego produktu i opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat wybranych narzędzi i technik stosowanych przez współczesne zespoły programistyczne w kontekście testowania i wdrażania systemów informatycznych. INF1A_W04, INF1A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji INF1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń INF1A_U04, INF1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi dokonać oceny i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego INF1A_U07 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli INF1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat wybranych narzędzi i technik stosowanych przez współczesne zespoły programistyczne w kontekście testowania i wdrażania systemów informatycznych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać oceny i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (16h):

Zajęcia zorientowane są na finalizację projektu informatycznego wraz z niezbędną dokumentacją, testami i procesem walidacji finalnego rozwiązania wraz z ewentualnym wdrożeniem (o ile występuje taka możliwość). Dodatkowym elementem jest odpowiednie zaprezentowanie finalnego rozwiązania. Rozwiązanie będące efektem projektu stanowi kluczowy element pracy inżynierskiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Główną stosowaną metodą dydaktyczną jest metoda projektów oraz seminarium.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceniane są poszczególne fazy procesu wytwarzania pod kątem:

 • realizacja zadań, postępy i przebieg prac (dok. procesowa)
 • panowanie nad projektem, świadomość celów i podejmowane
  decyzje (dok. procesowa)
 • bieżące planowanie, podział prac (dok. procesowa)
 • obecności na spotkaniach, regularność prac, zaangażowanie
 • prezentacje
 • prowadzenie minutek ze spotkań
 • komunikacja z klientem, raporty statusowe po każdym etapie
 • jakość i kompletność dokumentacji projektowej technicznej

W przypadku braku uzyskania zaliczenia organizowane jest zaliczenie poprawkowe polegające na wyznaczeniu ostatecznego terminu realizacji konkretnych zadań w projekcie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt podzielony jest na 3 fazy, za które studenci otrzymują oceny cząstkowe. Ocena końcowa obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów na podstawie średniej z ocen za poszczególne fazy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci, którzy nie uczestniczyli w swoich zajęciach mają możliwość odrobienia zajęć w innych terminach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Adekwatnie do tematu projektu inżynierskiego.
Dodatkowo wymagane jest zaliczenie przedmiotu Pracownia projektowa 1 z tym samym tematem projektu inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa

 • Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 • Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices), Microsoft Press; 1 edition (February 11, 2004)
 • Beck K.: eXtreme Programming eXplained. Embrace Change . Addison-Wesley Professional,
  Warszawa 1999
 • Fowler M. i współaut.: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison Wesley Professional 1999

Literatura uzupełniająca

 • Martin R.: Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall, 2006
 • McConnell S. Rapid Development. Microsoft Press 1996

Literatura techniczna
Adekwatna do tematu projektu inżynierskiego i zastosowanych technologii.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Poszczególni prowadzący opiekują się studentami realizującymi konkretne tematy zaś ich praca wsparta jest odpowiednimi publikacjami autorskimi, w tematyce zgodnej z zainteresowaniami prowadzącego oraz z celem prac projektowych. Realizowane prace projektowe bardzo często związane są z badaniami prowadzonymi przez opiekuna.

1. Experimental Validation of Source Code Reviews on Mobile Devices, W Frącz, J Dajda, International Conference on Computational Science and Its Applications, 533-547, 2017
2. Can the source code be reviewed on a smartphone? Wojciech Frącz, Jacek Dajda // W: Software engineering from research and practice perspectives; Warsaw : Wydawnictwo Nakom, 2014. S. 179–195
3. Source code reviews on mobile devices, W Frącz, J Dajda, Computer Science 17 (2), 143-161
4. How to build support for distributed pair programming, J Dajda, G Dobrowolski, International Conference on Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 2007

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć wykorzystywane są elementy następujących form kształcenia:

 • wykład informacyjny;
 • pogadanka;
 • objaśnienie lub wyjaśnienie.;
 • metoda projektów;
 • seminarium;