Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt inżynierski
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-802-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gajęcki Marek (mag@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu wykształcenie umiejętności inżynierskich oraz społecznych i przystosowanie studenta do pracy w grupie deweloperów tworzących wspólnie projekt.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi nazwać poszczególne etapy tworzenia oprogramowania zgodnie z zastosowanym modelem oraz wyjaśnić zasady ich realizacji. INF1A_W04, INF1A_W09 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego INF1A_U05, INF1A_U07, INF1A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń INF1A_U07, INF1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego INF1A_U02, INF1A_U10, INF1A_U06, INF1A_U01, INF1A_U04, INF1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji INF1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej INF1A_K05, INF1A_K01
M_K002 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli INF1A_K03, INF1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi nazwać poszczególne etapy tworzenia oprogramowania zgodnie z zastosowanym modelem oraz wyjaśnić zasady ich realizacji. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 375 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny postępów prac realizacji projektu inżynierskiego dokonuje prowadzący zajęcia z Pracowni projektowej w porozumieniu z opiekunem projektu, oceniając krok po kroku etapy realizacji projektu, ustalone na początku zajęć ze studentami a wpisujące się w jeden ze stosowanych modeli tworzenia oprogramowania (np. kaskadowy: analiza, projektowanie, implementacja, testy, wdrożenie). Najczęściej stosowane są techniki zwinne (agile).

Studenci nieobecni na zajęciach muszą nadrobić własnoręcznie braki i sprawozdać je prowadzącemu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane podstawowe wiadomości z dziedziny inżynierii oprogramowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basic literature:
Andrzej Jaszkiewicz: Inzynieria oprogramowania, Helion 1997.
Robert C. Martin, Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship Prentice Hall, 2008
Ian Sommerville, Software Engineering, Pearson 2015

Additional literature:The items are selected appropriately to the specific topic of the engineering project.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Individual lecturers take care of students pursuing specific subjects and their work is supported by appropriate author’s publications, in a theme consistent with the interests of the teacher and the purpose of the project work. The implemented design works are very often related to the research carried out by the supervisor.

Informacje dodatkowe:

Praca dyplomowa dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka prowadzona jest w formie projektu inżynierskiego (dalej określany jako projekt), który stanowi udokumentowane zespołowe praktyczne przedsięwzięcie projektowe. Celem projektu jest opanowanie i zademonstrowanie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych dla realizacji pełnego cyklu produkcji oprogramowania. Z tego powodu celem prac jest wytworzenie konkretnego produktu informatycznego. Projekt realizowany jest według przyjętej metodyki i przy określonej strukturze zespołu – każda z osób pełni określone role (odpowiada za realizację dobrze zdefiniowanych zadań). Zakłada się także realizację kilku wersji pośrednich produktu (wczesny prototyp, alpha, beta, RC, etc.), które mogą stanowić podstawę dla stwierdzenia poprawności przyjętych założeń co do sposobu realizacji systemu.