Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
UX aplikacji internetowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-804-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kwolek Bartosz (bkwolek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy używalności i postrzegania aplikacji webowych oraz pracy projektanta UX. Omawia kognitywistyczne podstawy projektu, kompozycja i ergonomia interfejsu, architektura informacji itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia związane z koniecznością uwzględnienia strony użytkownika w projektowaniu aplikacji internetowej INF1A_W02, INF1A_W09, INF1A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Rozumie specyfikę podejścia UXD do projektowania aplikacji internetowych INF1A_W04, INF1A_W02, INF1A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna i rozumie podstawowe aspekty interakcji człowieka z interfejsem aplikacji INF1A_W04 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić testy pod kątem UX (z użyciem prototypu lub samej aplikacji) i zweryfikować projekt INF1A_U05, INF1A_U06, INF1A_U03 Studium przypadków
M_U002 Potrafi wykonać projekt aplikacji w postaci interaktywnego prototypu INF1A_U10, INF1A_U08, INF1A_U07 Projekt
M_U003 Potrafi zebrać i zanotować wymagania projektowe dla aplikacji internetowej INF1A_U10, INF1A_U06 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w ramach zespołu realizującego wspólne zadanie oraz ustalać warunki współpracy z innymi zespołami INF1A_K03, INF1A_K02 Projekt
M_K002 Jest świadomy pozainformatycznych aspektów tworzenia aplikacji komputerowych (zależności od i wpływu na użytkownika) INF1A_K02, INF1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia związane z koniecznością uwzględnienia strony użytkownika w projektowaniu aplikacji internetowej + - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumie specyfikę podejścia UXD do projektowania aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe aspekty interakcji człowieka z interfejsem aplikacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić testy pod kątem UX (z użyciem prototypu lub samej aplikacji) i zweryfikować projekt - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać projekt aplikacji w postaci interaktywnego prototypu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zebrać i zanotować wymagania projektowe dla aplikacji internetowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w ramach zespołu realizującego wspólne zadanie oraz ustalać warunki współpracy z innymi zespołami - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy pozainformatycznych aspektów tworzenia aplikacji komputerowych (zależności od i wpływu na użytkownika) - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 64 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):

 1. Wprowadzenie (2 godz.)

  • Podstawowe pojęcia UX/UI
  • Interakcja użytkownika z interfejsem – afordancje, prawa UX
  • Rola emocji w projektowaniu (emotional design)

 2. Zbieranie wymagań (2 godz.)

  • Metodologie prowadzenia wywiadu z użytkownikami

  • Ekstrakcja cech użytkowników i tworzenie person

  • Zbieranie wymagań funkcjonalnych (user stores)

 3. Architektura informacji (2 godz.)

  • Systemy organizacji informacji

  • Strategie prezentacji informacji

  • Sortowanie i wyszukiwanie

 4. Percepcja człowieka (2 godz.)

  • Odbiór rzeczywistości przez człowieka

  • Mechanizmy przetwarzania informacji przez człowieka

  • Wpływ aspektów psychologicznych i behawioralnych na projektowanie aplikacji

 5. Projektowanie UI (4 godz.)

  • Kompozycja graficzna

  • Elementy UI

  • Tworzenie formularzy

 6. Testowanie (2 godz.)

  • Testy heurystyczne

  • Scenariusze testów uczestniczących

  • Testy A/B

Ćwiczenia projektowe (16h):

 1. Wywiad z użytkownikami – konstrukcja persony i historie użytkowników (user stories).
 2. Konstrukcja mapy aplikacji.
 3. Projektowanie rozkładu stron (wireframe).
 4. Tworzenie prototypu low-fi.
 5. Projekt makiety hi-fi.
 6. Implementacja części front-end aplikacji internetowej.
 7. Testowanie produktów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wykład nie jest obowiązkowy i nie kończy się egzaminem ani kolokwium zaliczeniowym.
 2. W ramach laboratorium wykonywana jest seria ćwiczeń oraz projekt zespołowy.
 3. Poszczególne ćwiczenia oraz projekt oddawane są według harmonogramu ogłoszonego na początku semestru.
 4. Każde z tych zadań oceniane jest według skali punktowej ogłoszonej na początku semestru.
 5. Wynik laboratorium (WL) jest ustalany na podstawie sumy punktów z poszczególnych zadań.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. W celu uzyskania pozytywnej oceny końcowej niezbędne jest zaliczenie laboratorium problemowego oraz wykonanie serii praktycznych ćwiczeń projektowych.
 2. Ocena końcowa (ozn. OK) wyznaczana jest na podstawie wyniku końcowego z laboratorium problemowego (WL), wg następujących reguł:
  • dla 5,00≥ WL >4,75 OK=5,0 (bdb)
  • dla 4,75≥ WL >4,25 OK=4,5 (+db)
  • dla 4,25≥ WL >3,75 OK=4,0 (db)
  • dla 3,75≥ WL >3,25 OK=3,5 (+dst)
  • dla 3,25≥ WL >3,00 OK=3,0 (dst)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. W przypadku nieobecności na zajęciach lub nieoddania zadania w terminie, oczekiwane wyniki pracy studenta oddawane są w terminie późniejszym ustalonym z prowadzącym.
 2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej skala punktowa pozostaje bez zmian, zaś przy nieobecności nieusprawiedliwionej – zostaje obniżona.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przed przystąpieniem do kursu UX aplikacji internetowych studenci powinni zapoznać się z tematyką kursu typu Technologie aplikacji internetowych. Nie wymagane jest jednak ukończenia go, lecz wystarcza posiadanie podstawowej wiedzy nt. architektur aplikacji internetowych. Niniejszy przedmiot koncentruje się na zagadnieniach użyteczności aplikacji, a w tym projektowania interfejsu zorientowanym na użytkownika, czym uzupełnia technologiczny charakter TAI.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zapoznanie się z literaturą do przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

 1. Donald A. Norman, The Design of Everyday Things, Revised Edition, MIT Press, 2013,
 2. Steven Krug, Don’t make me think, Revisited, 3rd edition, New Riders 2014,

Literatura dodatkowa:

 1. Louis Rosenfeld et al., Information Architecture, 4th edition, O’Reily, 2015
 2. Alan Cooper et al., About Face: The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2014
 3. Susan Weinschenk, 100 Things Every Designer Needs to Know About People, New Riders, 2011
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A common interface for multi-rule-engine distributed systems / Pierre de LEUSSE, Bartosz KWOLEK, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: RuleML-2010 Challenge [Dokument elektroniczny] : 4th international rule challenge : Web rule symposium : Washington, DC, USA, October, 21–23, 2010 : proceedings / eds. Monica Palmirani, [et al.].

A middleware infrastructure for multi-rule-engine distributed systems / Pierre de LEUSSE, Bartosz KWOLEK, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Towards a service-based internet : third European conference, ServiceWave 2010 : Ghent, Belgium, December 13–15, 2010 : proceedings / eds. Elisabetta Di Nitto, Ramin Yahyapour. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 6481).

Dedicated IT infrastructure for smart levee monitoring and flood decision support / Bartosz BALIŚ, Tomasz BARTYŃSKI, Robert BRZOZA-WOCH, Marian BUBAK, Daniel HARĘŹLAK, Marek KASZTELNIK, Marek KONIECZNY, Bartosz KWOLEK, Maciej MALAWSKI, Piotr NAWROCKI, Piotr NOWAKOWSKI, Tomasz SZYDŁO, Bartosz WILK, Krzysztof ZIELIŃSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 7 art. no. 14008, s. 1–10.

Enhancing medical education through telelearning / Mariusz Duplaga, Krzysztof JUSZKIEWICZ, Bartosz KWOLEK, Mikołaj LESZCZUK, Zdzisław PAPIR, Paweł RZEPA, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Information technology solutions for healthcare : with 98 figures (3 in color) / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga, David Ingram. — London : Springer-Verlag London Limited, 2006. — (HI Health Informatics / series eds. Kathryn J. Hannah, Marion J. Ball ; ISSN 2197-3733).

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. W ramach kursu wykorzystywane są metody kształcenia typu: projekt, odwrócona klasa, e-portfolio.