Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Administracja systemów komputerowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IINF-1-881-n
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
8
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Czech Wojciech (czech@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi aspektami administracji współczesnymi systemami komputerowymi oraz zdobycie potrzebnych do tego umiejętności.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie działanie podstawowych poleceń omawianych w ramach modułu „Administracja systemów komputerowych”. INF1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu „Administracja systemów komputerowych”. INF1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada podstawową wiedzę niezbędną dla prawidłowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z administrowaniem systemami komputerowymi. INF1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaproponować techniki administracji adekwatne do zapewnienia bezpieczeństwa, elastyczności i skalowalności w danym środowisku informatycznym przedsiębiorstwa. INF1A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe techniki zabezpieczania systemów komputerowych na poziomie systemu operacyjnego. INF1A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzie prezentowane na wykładzie do diagnostyki problemów w sieciach komputerowych INF1A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom informatycznym. INF1A_K02, INF1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie działanie podstawowych poleceń omawianych w ramach modułu „Administracja systemów komputerowych”. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich pojęć omawianych w ramach modułu „Administracja systemów komputerowych”. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę niezbędną dla prawidłowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z administrowaniem systemami komputerowymi. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować techniki administracji adekwatne do zapewnienia bezpieczeństwa, elastyczności i skalowalności w danym środowisku informatycznym przedsiębiorstwa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe techniki zabezpieczania systemów komputerowych na poziomie systemu operacyjnego. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać narzędzie prezentowane na wykładzie do diagnostyki problemów w sieciach komputerowych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom informatycznym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 53 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (16h):
 1. Wykład (2h)

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Cele administratora systemów
  3. Zadania administratora systemów
  4. Trouble ticketing
  5. Instalacja systemu operacyjnego – podstawowe zagadnienia
  6. Partycjonowanie systemu plików (Linux, Windows)
  7. Dyski twarde
  8. Interfejsy: ATA, SATA, SAS, SCSI
  9. Macierze redundantnych dysków (RAID)

 2. Wykład (2h)

  1. Użytkownicy, grupy i uprawnienia w systemie operacyjnym Linux
  2. Identyfikatory procesów w systemie operacyjnym Linux
  3. Zarządzanie użytkownikami
  4. Polityki haseł
  5. Przechowywanie haseł
  6. Mechanizm list dostępu (ACL)

 3. Wykład (2h)

  1. Zaawansowana konfiguracja sieci przewodowych i bezprzewodowych w systemie Linux
  2. Wirtualne interfejsy sieciowe
  3. Konfiguracja stosu IP/TCP
  4. Zastosowania protokołu ICMP do diagnostyki sieci
  5. Narzędzia pomocne w diagnozowaniu problemów sieci komputerowej

 4. Wykład (2h)

  1. Metody skanowania portów i ich sposób działania
  2. Agregacja połączeń sieciowych (dynamic link aggregation) i jej zastosowania
  3. Protokół LCAP
  4. Protokół SSH: tunelowanie, tunele odwrotne
  5. Protokół SOCKS i jego zastosowania

 5. Wykład (2h)

  1. IPTABLES i przykłady użycia
  2. Mostkowanie i routing
  3. Wirtualne sieci prywatne – wprowadzenie
  4. Protokół PPTP
  5. Protokół L2TP
  6. Protokół IPSec
  7. Protokoły SSL/TLS
  8. OpenVPN i przykłady konfiguracji
  9. Porównanie technologii VPN

 6. Wykład (2h)

  1. Multiprotocol label switching (MPLS) i jego zastosowania
  2. Metody pomiaru wydajności i obciążenia dysków twardych
  3. System plików ext4

 7. Wykład (2h)

  1. System plików XFS
  2. System plików BTRFS
  3. Migawki i mechanizm Copy-On-Write
  4. Mechanizmy tworzenia kopii zapasowych
  5. Logical Volume Manager (LVM)

 8. Wykład (2h)

  1. Wirtualizacja sprzętu
  2. Wady i zalety wirtualizacji
  3. Oracle Vietual Box
  4. VMWare Workstation
  5. VMWare ESXi
  6. Docker
  7. LXC
  8. KVM

Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
 1. Narzędzia do diagnozowanie sieci komputerowych (2h)

  1. netcat
  2. Zaawansowane metody skanowania portów
  3. Tunele Local to Remote
  4. Tunele Odwrotne (Reverse)
  5. Dynamiczne przekierowania portów i protokół SOCKS

 2. Open VPN (2h)

  1. Instalacja i konfiguracja klienta OpenVPN
  2. Instalacja i konfiguracja serwera OpenVPN

 3. Network Filesytem NFS (2h)

  1. Instalacja i konfiguracja klienta NFS
  2. Instalacja i konfiguracja serwera NFS

 4. Logical Volume Manager (2h)

  1. Konfiguracja LVM
  2. Migawki LVM
  3. Oracle Virtual Box

 5. Protokół TLS i DTLS (2h)

  1. Narzędzia tcpdump, wireshark
  2. Filtrowanie ruchu
  3. Szczegółowa analiza TLS handshake
  4. Autoryzacja klienta TLS 1.2

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (waga 0.3) oraz oceny z egzaminu (waga 0.7).
Ocena z laboratorium jest wyznaczona na podstawie aktywności (waga 0.4) oraz oceny z projektu (waga 0.6).

Wyrównanie zaległości spowodowanych nieobecnością wymaga rozwiązania zadań z laboratorium i ich przesłania do oceny prowadzącemu. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia może zostać pozbawiony możliwości ich odrabiania poprzez przesłanie zadań.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych sprawozdań z laboratorium / wykonanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley.Unix and Linux. System administrator’s guide. Edition IV, 2016# Wilson E.Windows PowerShell Scripting Guide, 2008.# Pelc M. Linux – administrative practice, 2015.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak