Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-106-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kasztelewicz Zbigniew (kasztel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module tym student pozna metody projektowania oraz zasady optymalizacji podstawowych procesów technologicznych w górnictwie odkrywkowym oraz podziemnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Sydent zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie IGR2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w gónictwie IGR2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna metody projektowania w górnictwie IGR2A_W05, IGR2A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wkop udostępniajacy pokład węgla brunatnego IGR2A_U05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie optymalizować podsatwowe procesy technologiczne w górnictwie różnych kopalin m.in.: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi i surowców skalnych IGR2A_U05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Sydent zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w gónictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody projektowania w górnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wkop udostępniajacy pokład węgla brunatnego + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie optymalizować podsatwowe procesy technologiczne w górnictwie różnych kopalin m.in.: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi i surowców skalnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

Tematy ogólne
1. Proces i zasady projektowania.
2. Metody projektowania, projektowanie a ochrona środowiska.
3. Koncepcje, założenia techniczno-ekonomiczne, biznesplany.
4. Wymagania formalno-prawne jakim powinna odpowiadać dokumentacja projektowa.
5. Kryteria oceny projektów.
6. Analiza i ocena budowy złoża oraz obliczanie zasobów kopaliny.
7. Model geologiczny złoża.
8. Zasoby złóż kopalin użytecznych oraz ich klasyfikacje ( ze względu na stopień rozpoznania, ze względu na znaczenie gospodarcze, ze względu na stan przygotowania zasobów do eksploatacji), wskaźniki zasobności złoża.
9. Mapy dla celów projektowych, mapa cyfrowa powierzchni.
10. Omówienie drogi formalno-prawnej dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin.
11. Uzgodnienia formalno-prawne budowy kopalni.
12. Analiza występujących zagrożeń w okresie projektowania, budowy, trwania eksploatacji i likwidacji kopalni odkrywkowej i podziemnej.
13. Prace podstawowe i pomocnicze w kopalni odkrywkowej i podziemnej.
14. Optymalizacja procesów technologicznych.

Projektowanie w górnictwie odkrywkowym
15. Projektowanie kopalni jedno i wieloodkrywkowej
16. Wyznaczanie granic eksploatacji.
17. Projektowanie modelu kopalni,
18. Określenie zdolności wydobywczej kopalni,
19. Projektowanie udostępnienia złoża a w tym lokalizacji wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego.
20. Projektowanie procesów technologicznych i zdolności wydobywczej.
21. Logistyka układów transportowych, pochylnie transportowe.
22. Harmonogramowanie budowy kopalni odkrywkowej.
23. Sporządzenie kalendarzowego planu eksploatacji.

Projektowanie w górnictwie podziemnym .
24. Podstawowe parametry wielkości kopalni oraz definicja i schemat przestrzenny modelu kopalni.
25. Omówienie układu szybowego,
26. Podziału złoża na poziomy wydobywcze oraz definicja i podział struktury udostepnienia złoża na poziomie wydobywczym.
27. Zasady wyznaczania optymalnego położenia szybów wydobywczych i pomocniczych.
28. Definicja typu kopalni oraz omówienie kopalni typu jednostkowego wraz z charakterystyką układów szybowych.
29. Kopalnia typu zespołowego i zespolonego.
30. Zasady struktury złożowej i kamiennej udostepnienia, wady, zalety i warunki stosowania struktury mieszanej udostępnienia.
31. Projektowanie przekroju wyrobiska korytarzowego, racjonalizacja wyrobiska korytarzowego.
32. Układy transportowe w kopalni.
33. Harmonogramowanie budowy kopalni podziemnej,
34. Określenie zdolności wydobywczej i sporządzenie kalendarzowego planu eksploatacji.

Ćwiczenia projektowe (12h):

Projekt 1
Projekt optymalizacji procesu technologicznego za pomocą algorytmu transportowego.

Projekt 2
Projekt optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniem programowania liniowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (waga 0,6) i ocena z ćwiczeń projektowych (waga 0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasztelewicz Z., (2005): Metoda programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
2. Kasztelewicz Z., (2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
3. Wiśniewski S.,(1980): Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
4. Piechota S., (2008): Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
5. Kukuła K. i in.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kozioł W., Borcz A., Patyk M. Ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji— [Evaluation of work of selected machines in surface mining in aspect of possibilities of their automation] / Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. —2015 nr 1, s. 44–47

Analysis of multiple criteria selection and application of APEKS method in haul truck mining transport process / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00003, s. 1–6. Bibliogr. s. 6, — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018.

Informacje dodatkowe:

Pozytywne oceny nie podlegają poprawie