Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-107-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bielowicz Barbara (bbiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych IGR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż IGR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów IGR2A_U02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych IGR2A_U06, IGR2A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
Wykłady

Wiadomości na temat geologicznych warunków występowania złóż surowców mineralnych, pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych.
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.
Procesy warunkujące formowanie się złóż surowców mineralnych. Wybrane złoża surowców mineralnych z Polski i ze świata.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
Ćwiczenia audytoryjne

Mineralogia skał występujących w złożach surowców mineralnych. Identyfikacja makroskopowa minerałów rudnych, rozpoznawanie skał budujących złoża kopalin użytecznych, wiadomości ogólne na temat występowania złóż surowców mineralnych na obszarze Polski. Ocena jakościowa i wybranych typów kopalin.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * kolokwium z wykładów + 0,5 * ocena z zajęć audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• umiejętność makroskopowego rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych
• umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych
2. Eckstrand O.R., Sinclair W.D., Thorpe R.I., (1995) – Geology of Canadian Mineral Deposit Types

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak