Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geotechnika w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-201-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie oceny właściwości, analizy procesów w ośrodku gruntowym oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych do ich modelowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie metod modelowania ośrodków gruntowych IGR2A_W06, IGR2A_W03 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę w zakresie rozumienia procesów zachodzących w ośrodku gruntowym. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność stosowania metod numerycznych w geotechnice IGR2A_U06, IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Ma umiejętność projektowania geometrii wyrobisk odkrywkowych z punktu widzenia stateczności skarp i zboczy IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie metod modelowania ośrodków gruntowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie rozumienia procesów zachodzących w ośrodku gruntowym. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność stosowania metod numerycznych w geotechnice + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo ocenić parametry wytrzymałościowe gruntów + - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność projektowania geometrii wyrobisk odkrywkowych z punktu widzenia stateczności skarp i zboczy + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Teoretyczne podstawy modelowania ośrodków gruntowych. Fizykochemiczne oddziaływanie cząstek gruntowych i wody. Hipotezy wytrzymałościowe gruntów. Parcie i nośność gruntu
Metody numeryczne w analizie stateczności skarp i zboczy. Zasady projektowania geometrii wyrobisk odkrywkowych z punktu widzenia stateczności skarp. Procesy osuwiskowe. Metody profilaktyki osuwiskowej w kopalniach odkrywkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z:
1) metodami badań właściwości fizykomechanicznych gruntów.
2) programami (metodami) do analizy stateczności skarp i zboczy. Przeprowadzają analizę stateczności skarp i zboczy przy zastosowaniu metod równowagi granicznej oraz metody redukcji wytrzymałości na ścinanie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

egzamin*0.5+0.5*ćwiczenia laboratoryjne

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat (i w miarę dostępności miejsc w sali) lub po uzgodnieniu z prowadzącym zasad i zakresu materiału do odrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach (tematach).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone przedmioty Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
2. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
3. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Sozański J. (1977) Stateczność wykopów hałd i nasypów, Wyd. Śląsk, Katowice.
5. Myślińska E. (2001) Laboratoryjne badania gruntów. Wyd. PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cała M., Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.