Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanizacja w górnictwie i budownictwie podziemnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-202-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami górniczymi wykorzystywanymi w procesach budowy obiektów naziemnych i podziemnych, w szczególności z ich budową oraz technologia pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość budowy i zasady działania maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii urabiania ośrodka skalnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie wybranego dla danych warunków górniczo-geologicznych procesu technologicznego i maszyn do niego wykorzystywanych IGR2A_U05, IGR2A_U03 Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie urabiania skał zwięzłych IGR2A_U05, IGR2A_U03 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Widzi potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z urabianiem skał zwięzłych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy i zasady działania maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii urabiania ośrodka skalnego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie wybranego dla danych warunków górniczo-geologicznych procesu technologicznego i maszyn do niego wykorzystywanych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie urabiania skał zwięzłych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Widzi potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z urabianiem skał zwięzłych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Mechanizacja w górnictwie i budownictwie podziemnym ( wiertarki, kotwiarki, ładowarki, kombajny chodnikowe, ścianowe, kompleksy mechanizacyjne)

W czasie piętnastu godzin lekcyjnych wykładu omówione zostaną podstawy doboru maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, tworzących kompleksy mechanizacyjne oraz ich budowa i zasada działania

Ćwiczenia laboratoryjne (9h):
Badania wybranych własności fizykomechanicznych skał i gruntów, ćwiczenia laboratoryjne z wybranymi maszynami i urządzeniami górnictwa podziemnego

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilkuosobowe prowadzą pomiary wybranych parametrów fizykomechanicznych skał i gruntów określajcych i urabialność oraz wykonują eksperymenty z wiertarkami, ładowarkami, obudowami, kombajnami, identyfikując ich budowe i zasadę pracy lub wyznaczając wybrane parametry tych maszyn. Na podstawie analizy badań wyników formułują wnioski.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do przemyśleń nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest zobowiązany do czynnego uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych. Może zostać odpytany z tematyki ćwiczeń. Może mieć tylko jedna nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku większej liczby może odrobić zajęcia na równoległych grupach lub na konsultacjach u prowadzącego. Jest to warunek dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium można poprawić nie więcej niż dwa razy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z kolokwium końcowego (waga 0,6) i oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4). Brana jest pod uwagę obecność i aktywność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy więcej niz jednej nieusprawiedliwionej nieobecności student może ja odrobić na zajęciach prowadzonych w równoległych grupach. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zaległości zaliczyć w ramach konsultacji u prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium końcowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Antoniak J.,0polski T.: Maszyny górnicze – część II. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1979.
2. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1990.
3. Bęben A.: Dynamika maszyn górniczych. Skrypty Uczelniane 1131. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1988.
4. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii i urabiania surowców skalnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1999.
5. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, AGH, Kraków, 2008.
6. Brach I., Walczewski R.: Koparki jednonaczyniowe. WNT, Warszawa 1982.
7. Broen A.: Górnicze ładowarki chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1976.
8. Broen A.: Kombajny chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1980.
9. Chodyniecka L , Gabzdyl W., Kapuścinski T.: Mineralogia i petrografia dla górników. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1988.
10. Glapa J., Korzeniowski I.: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. WiSzGB&K, Wrocław, 2005.
11. Jonak J.: Urabianie skat głowicami wielonarzędziowymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2002.
12. Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Wydawnictwo Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze AGH , Kraków, 2012.
13. Klich A. i inni: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1999.
14. Klich A. i inni: Niekonwencjonalne techniki urabiania skat. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1988.
15. Korecki Z.: Maszyny i urządzenia górnicze część I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1976.
16. Korecki Z.: Napędy i sterowania hydrauliczne maszyn górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1993.
17. Kotwica K. ,Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych. Wydawca Instytut Techniki Górniczej, Gliwice, 2012, ISBN 978-83-60708-57-6
18. Kozłowski Z.: Technika prowadzenia robot w kopalniach odkrywkowych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1974.
19. Opolski T.: Elementy urabiające nowoczesnych maszyn górniczych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1966.
20. Opolski T.: Urabianie calizny węglowej narzędziami skrawającymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1965.
21. Opolski T.: Urabianie mechaniczne i fizykalne. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1982.
22. P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
23. Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych, część I – podstawy urabiania, jazdy, przemieszczania i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.
24. Pieczonka K.: Ładowarki łyżkowe. Wydawnictwa Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1971.
25. Pieczonka K.: Maszyny urabiające – podstawy urabiania i przemieszczania. Skrypt uczelniany, Wydawnictwo Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1988.
26. Praca zbiorowa: Maszyny i urządzenia transportowe kopalni odkrywkowych. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968.
27. Reś J., Gospodarczyk P., Kotwica K., Kalukiewicz A.: Maszyny i urządzenia do specjalnych robot podziemnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice -Warszawa 2004.
28. Strony internetowe firm: Catepilar, Amman, Hamm, Dynapac, Wirtgen, HSW, Volvo, Komatsu, Lienherr, Casagrande, XCMGEuropa, BOMAG, AMAGO, Atlas Copco, Wacker Neuson, Bobcat, Gema, Terex.
29. Zagęszczanie i rozkładanie nawierzchni asfaltowych – Teoria i praktyka. Wydawnictwa Dynapac, Szwecja 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Klich A. i inni: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1999.
2. Klich A. i inni: Niekonwencjonalne techniki urabiania skat. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1988.
3. Kotwica K. ,Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych. Wydawca Instytut Techniki Górniczej, Gliwice, 2012, ISBN 978-83-60708-57-6
4. P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
5. Reś J., Gospodarczyk P., Kotwica K., Kalukiewicz A.: Maszyny i urządzenia do specjalnych robot podziemnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice -Warszawa 2004.

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu. Zaliczenie poprzednich zajęć laboratoryjnych bedzie na podstawie 10 minutowej kartkówki przeprowadzonej na nastepnych zajęciach. Przed kolokwium końcowym studenci otrzymają zestaw 20 tematów, z których wybranych zostanie na zaliczenie 5. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inna grupą wzglednie poprzez opracowanie przerabianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego. Obecnośc i aktywność na wszystkich wykładadach i zajęciach laboratoryjnych będzie może być premiowana podniesieniem oceny koncowej o 0,5 punktu.