Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji podziemnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-203-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rak Zbigniew (zrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje głównie systemy eksploatacji złóż z uwzględnieniem specyfiki rozcięcia złoża, urabiania, obudowy wyrobisk eksploatacyjnych i odstawy urobku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi scharakteryzować główne techniki stosowane w górnictwie podziemnym w celu wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student potrafi scharakteryzować główne systemy eksploatacji złóż węgla, rud i soli. Potrafi określić zakres niezbędnych robót przygotowaczych oraz scharakteryzować współczesne technologie w poszególnych elementach procesu produkcyjnego. IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student potrafi zidentyfikować główne zagrożenia górnicze towarzyszące poszczególnym sytemom eksploatacji złóż węgla, rud i soli. IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student zna współczesne trendy w zakresie mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. IGR2A_W02, IGR2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić niezbędne obłożenie poszczególnych stanowisk pracy w rejonie przodka wydobywczego w głównych systemach eksploatacji złóż węgla, rud i soli. IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować system eksploatacji dla złóż typowych oraz charakteryzujących sie nietypowymi parametrami zalegania z uwzględnieniem mechanizacji urabiania, ładowania i odstawy. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt
M_U003 Student potrafi prawidłowo dobrać system profilaktyki zagrożeniowej w odniesieniu zarówno do warunków złożowych, jak i do specyfiki systemu eksploatacji IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy różnic i specyfiki górnictwa podziemnego w odniesieniu do różnych złóż surowców mineralnych i jest przygotowany do kierowania podstawowymi pracami związanymi z utrzymaniem ruchu podziemnego zakładu górniczego. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 18 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi scharakteryzować główne techniki stosowane w górnictwie podziemnym w celu wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować główne systemy eksploatacji złóż węgla, rud i soli. Potrafi określić zakres niezbędnych robót przygotowaczych oraz scharakteryzować współczesne technologie w poszególnych elementach procesu produkcyjnego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zidentyfikować główne zagrożenia górnicze towarzyszące poszczególnym sytemom eksploatacji złóż węgla, rud i soli. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna współczesne trendy w zakresie mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić niezbędne obłożenie poszczególnych stanowisk pracy w rejonie przodka wydobywczego w głównych systemach eksploatacji złóż węgla, rud i soli. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować system eksploatacji dla złóż typowych oraz charakteryzujących sie nietypowymi parametrami zalegania z uwzględnieniem mechanizacji urabiania, ładowania i odstawy. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi prawidłowo dobrać system profilaktyki zagrożeniowej w odniesieniu zarówno do warunków złożowych, jak i do specyfiki systemu eksploatacji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy różnic i specyfiki górnictwa podziemnego w odniesieniu do różnych złóż surowców mineralnych i jest przygotowany do kierowania podstawowymi pracami związanymi z utrzymaniem ruchu podziemnego zakładu górniczego. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Charakterystyka podziemnych systemów eksploatacji złóż węgla.
2. Charakterystyka podziemnych systemów eksploatacji złóż rud.
3. Charakterystyka podziemnych systemów eksploatacji złóż soli.
4. Nietypowe systemy eksploatacji złóż.

Ćwiczenia audytoryjne (12h):

1. Klasyfikacje systemów eksploatacji.
2. Technologie urabiania, odstawy urobku i likwidacji zrobów w różnych systemach eksploatacji.
3. Technologia podsadzki hydraulicznej.
4. Historia systemów eksploatacji w polskim górnictwie węglowym.
5. Mechanizacja robót w drążeniu wyrobisk z zastosowaniem urządzeń typu Bolter Miner
6. Metody wzmacniania obudowy wyrobisk górniczych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w tym utrzymywania wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Projekt wybierania nietypowej parceli złoża pokładowego, tj. np. charakteryzującej się nieregularnym kształtem, znaczną miąższością, stromym zaleganiem, wysoką kategorią ochrony powierzchni, itp.
Projekt uwzględnia dobór systemu eksploatacji wraz z poszczególnymi elementami technologii wybierania, tj. urabianie, ładowanie i odstawa urobku, wentylacja przodka, transport załogi i materiałów, profilaktyka zagrożeń naturalnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych (pozytywna ocena z projektu oraz ewentualnie ustnego zaliczenia projektu – odpowiedź na kilka pytań ściśle związanych z projektem) oraz ćwiczeń audytoryjnych (krótkie kolokwium pisemne 3-5 pytań)
Oddanie projektu do oceny – najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych uprawnia do przystąpienia do egzaminu.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen uzyskaną w następujący sposób:
OK = 0,5*ocena z egzaminu + 0,3*ocena z ćwiczeń projektowych + 0,2 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych.

Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń projektowych lub audytoryjnych.
Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dobra znajomość podstaw Górnictwa Podziemnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piechota S. “Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”
Kraków 2003, cześć 1.
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska – Młynarska K. “Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009r.
3. Turek M. “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”.
4. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007; Piechota S.
„Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP,
Kraków 2003;
6. Piechota S. „Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń — Technology of executing mechanical lagging in the light of previous experience / Zbigniew RAK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy STASICA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 316–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

2. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10

3. Maintaining of the headgate behind the exploitation face in difficult geological and mining conditions in LW “Bogdanka” Mine / Z. RAK, J. STASICA // W: International Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — ISBN: 978-0-415-68938-0 ; ISBN10: 0-415-68938-4. — S. 233–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

4. Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany — Methods and effects of strengthening the support of longwall’s gate in order to maintain it after exploitation front of the longwall / Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38. — Bibliogr. s. 38

5. [Nowoczesne technologie utrzymywania wyrobisk za frontem ściany na przykładzie wybranych polskich kopalń węgla kamiennego] — The modern technologies of the main gates maintenance behind the longwall face in the examples of chosen Polish hard coal mines / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2014 : sborník příspěvků 19. mezinárodního semináře : 27.–28.2.2014 = Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2014 : the proceedings of the 19\textsuperscript{th} international seminary / Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. — Ostrava : [s. n.], 2014. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-248-3331-6. — S. 151–161. — Annot.

6. Utrzymanie chodnika podścianowego za frontem eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w Kopalni LW „Bogdanka” S. A. — [Maintaining of the headgate behind the exploitation face in difficult geological and mining conditions in LW “Bogdanka” Mine] / Z. RAK, J. STASICA // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 265–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz.

7. Utrzymanie chodnika za ścianą w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 2, Doświadczenia ruchowe — Maintenance of road behind the longwall in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 2 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 43–50. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

8. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 1, Przegląd technologii — Maintenance of gate roads behind the exploitation front in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 1 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

9. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.. Cz. 1, Przegląd technologii — Maintenance of gate roads behind the exploitation front in difficult mining and geological conditions by example of the LW ”Bogdanka” S. A. coal mine, Pt. 1 / Zbigniew RAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

10. Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego wykonanego w słabych skałach karbońskich — Influence of mechanical lagging on state of stress around a gate drifted in weak carboniferous rocks / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew RAK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 251–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

11. Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania — Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method / Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.

12. Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce — Directions of development of wall systems with fall of roof in coal mining in Poland / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 10, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

13. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10

14. Mechanised sublevel caving systems for winning thick and steep hard coal beds / Zbigniew RAK // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 361–370

15. Monitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej — [Rock mass monitoring based on analysis of powered support response] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof KRAUZE, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 239, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0481). — Bibliogr. s. 231–240. — ISBN: 978-83-7464-554-6. — Afiliacja wszystkich autorów: AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

16. Możliwości stosowania i kontroli obudowy torkretowej wyrobisk korytarzowych na przykładzie KWK „Ziemowit” — The use and inspection possibilities of gunite lining in the dog headings by using example of KWK “Ziemowit” / Krzysztof Setlak, Mirosław Moszko, Łukasz Siodłak, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Marek Jendryś // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 23–36. — Bibliogr. s. 36

17. Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce — The assessment of the possibility to use short-front and special mining systems in the coal mines in Poland / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Zbigniew BURTAN // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 11, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz.

18. Trhacie práce pri dobývaní čierneho uhlia v bani Kazimierz – Juliusz — Blasting works in sublevel caving exploitation system min the example of the Kazimierz Juliusz / Dušan TERPÁK, Zbigniew RAK // W: Trhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest’ 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 = Blasting techniques 2015 : conference proceedings from the international conference : in occasion of the 25\textsuperscript{th} anniversary of SSTVP establlishment / Slovenská spoločnost’ pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost’ pre trhacie a vŕtacie práce, 2015. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 20–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Afilicja: Akademia Górniczo-Hutnicza

19. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów — High-productive road head during driving of excavation intended for later use in one-sided surroundings of the goaf / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Damian Borgieł, Zbigniew Ciepliński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 6, s. 16–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Konsultacje w zakresie realizacji projektu realizowane są w czasie ćwiczeń projektowych oraz godzin konsultacji prowadzącego. Ewentualne dodatkowe konsultacje zostaną ustalone z prowadzącym w trakcie zajęć.