Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo na terenach górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-208-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane. Zawiera omówienie oceny odporności budynków na wpływy górnicze oraz opis profilaktyki budowlanej obiektów nowych i istniejących.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wpływy podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_W002 rozumie specyfikę wpływów eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_W003 zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków przeciw wpływom górniczym IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
M_W004 pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 ocenić odporność budynku na wpływy górnicze IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Projekt
M_U002 zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych budynku istniejącego przeciw wpływom górniczym IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 podejmowania działań na rzecz zmniejszania negatywnych skutków eksploatacji górniczej na obiekty budowlane IGR2A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wpływy podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie specyfikę wpływów eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków przeciw wpływom górniczym + - - + - - - - - - -
M_W004 pojęcie odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze oraz metody jej oceny + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ocenić odporność budynku na wpływy górnicze + - - + - - - - - - -
M_U002 zaproponować koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych budynku istniejącego przeciw wpływom górniczym + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 podejmowania działań na rzecz zmniejszania negatywnych skutków eksploatacji górniczej na obiekty budowlane + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
 1. Wpływy górnicze – zagadnienia podstawowe

  Podstawowe pojęcia i definicje. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i znajdujące się na niej obiekty budowlane. Klasyfikacja terenów górniczych. Pojęcie profilaktyki górniczej i budowlanej.

 2. Budynki na terenach górniczych

  Elementy budynków w aspekcie odporności na wpływy górnicze.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków nowowznoszonych.
  Odporność budynków na wpływy górnicze, kategorie odporności, metody oceny odporności, uciążliwość użytkowania.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków istniejących.
  Szkody górnicze i pseudogórnicze.

 3. Inne obiekty budowlane na terenach górniczych

  Obiekty halowe, mostowe, sieci uzbrojenia terenu – odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.

Ćwiczenia projektowe (6h):
 1. Budynki na terenach górniczych

  Zasady kształtowania oraz projektowania budynków na terenach górniczych.
  Ocena odporności budynków na wpływy górnicze.

 2. Praca projektowa

  Projekt zabezpieczeń profilaktycznych istniejącego budynku mieszkalnego przeciw wpływom górniczym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych
zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny kolokwium zaliczeniowego oraz oceny projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika budowli, rysunek techniczny budowlany).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka, Wydawnictwo GIG, Katowice, 1997.
2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2007.
4. Kawulok M.: Szkody górnicze w budownictwie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2010.
5. Instrukcja ITB nr 416: Projektowanie budynków na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2006.
6. Instrukcja ITB nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowej konstrukcji nośnej poddanych wpływom eksploatacji górniczej, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1989.
7. Instrukcja ITB nr 364: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2007.
8. Instrukcja ITB nr 391: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
9. Instrukcja ITB nr 380: Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
10. Instrukcja ITB nr 332: Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1994.
11. Instrukcja GIG nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
12. Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej. Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. (Dziennik Urzędowy M.K. nr 31 poz. 290 oraz Dziennik Urzędowy nr 5 poz. 13), Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1977.#

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Barycz S., Kocot W., Wodyński A.: O uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenu (About damages of buildings causes by discontion uous deformation of area): Przegląd Górniczy, nr 12/1999, str. 12-17, Katowice 1999.
2) Barycz St., Kocot W., Firek K, Wodynski A.: Analiza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacja starych zrobów górniczych (Safety analysis of two buildings threatened by reactivating of old mining workings). IX konferencja naukowo-techniczna nt.: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych Remo 2000, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.12. 2000. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, str. 125-132, Wrocław 2000.
3) Wodyński A., Firek K., Kocot W.: Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM (Assessment of renovation and preventive maintenance influence on durability of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District). Inżynieria Środowiska t. 11 z. 1, 2006.
4) Firek K., Wodyński A.: Wpływ zabezpieczeń profilaktycznych oraz remontów na zużycie tradycyjnej zabudowy terenów górniczych (The influence of preventive security measures and renovation works on the wear of traditional buildings in mining areas) W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 3, Materiały, technologie i organizacja w budownictwie: praca zbiorowa / pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
5) Firek K.: Propozycja klasyfikacji intensywności uszkodzeń budynków wielkopłytowych na terenach górniczych (Proposal for classification of prefabricated panel building damage intensity rate in mining areas). Archives of Mining Sciences vol. 54 iss. 3, Kraków 2009.
6) Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkopłytowych na terenach górniczych (Support Vector Method (SVM) in technical wear modelling of prefabricated buildings (using large plate) on mining areas). Przegląd Górniczy t. 66 nr 10. Katowice 2010
7) Kocot W., Wodyński A.: Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wall (Oddziaływanie eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi eksploatowanej ściany). Geomatics and Environmental Engineering (Geodezja oraz Inżynieria Środowiska), vol. 4, no. 1/1, str. 71-81, Kraków 2010.
8) Firek K., Wodyński A.: Jakościowa i ilościowa ocena wpływu oddziaływań górniczych na tradycyjną zabudowę terenów górniczych (Qualitative and quantitative assessment of mining impacts influence on traditional development in the mining areas). Archives of Mining Sciences vol. 56 no. 2, Kraków 2011.
9) Firek K.: Ocena udziału najczęściej występujących typów uszkodzeń w stopniu zużycia technicznego budynków murowanych usytuowanych na terenach górniczych (Evaluating the contribution of the most common types of damage on the degree of technical wear of masonry buildings located in mining areas). Geomatics and Environmental Enginee-ring vol. 7 no. 2. Kraków 2013
10) Firek K., Dąbrowski J., Dębowski J.: Analysis of the extent of damage to prefabricated large-panel building structures located in and outside the mining area. W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation. Bulgaria: conference proceedings. Vol. 3, Environmental economics education and accreditation environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities, Sofia 2014
11) K. Firek, J. Rusek, A. Wodyński: Drzewa decyzyjne w analizie intensywności uszkodzeń budynków halowych na terenach górniczych. Artykuł został złożony do druku w kwartalniku „Archiwum Górnictwa” PAN (Archives of Mining Sciences), Kraków 2015
12) K. Firek, J. Rusek: Metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów w analizie intensywności uszkodzeń budynków wielkoblokowych. Artykuł został złożony do druku w kwartalniku „Archiwum Górnictwa” PAN (Archives of Mining Sciences), Kraków 2015

Informacje dodatkowe:

Brak