Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tąpania i wstrząsy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-302-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza wybranych zagadnień dotyczących problematyki tąpań i wstrząsów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna czynniki wpływające na stan zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i rud IGR2A_W06 Prezentacja,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna metody oceny stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami, zna zasady projektowania eksploatacji w warunkach takich zagrożeń. IGR2A_W06 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić zasady aktywnej profilaktyki tąpaniowej IGR2A_U05, IGR2A_U04 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami dla wybranych warunków górniczo geologicznych IGR2A_U05, IGR2A_U04 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego IGR2A_K01, IGR2A_K04 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna czynniki wpływające na stan zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i rud + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metody oceny stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami, zna zasady projektowania eksploatacji w warunkach takich zagrożeń. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zasady aktywnej profilaktyki tąpaniowej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami dla wybranych warunków górniczo geologicznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

Zjawisko tąpań i wstrząsów. Rodzaje tąpnięć. Energetyczne kryterium powstawania tąpań. Wpływ własności skał na zagrożenie tąpaniami. Wpływ stanu naprężenia na zagrożenie tąpaniami. Przyczyny występowania tąpnięć. Metody profilaktyki tąpaniowej. Metody oceny skłonności węgla do tąpań węgla. Metody oceny skłonności skał otaczających. Ocena skłonności do tąpań układu pokład (filar)-warstwy otaczające. Analityczne metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami. Empiryczne metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami. Geofizyczne metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami . Oddziaływania sejsmiczne na środowisko (wyrobiska podziemne, budowle naziemne, człowieka). Zasady projektowania eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami. Aktywna profilaktyka tąpaniowa. Działania organizacyjne w celu ograniczenia zagrożenia tąpaniami.

Ćwiczenia projektowe (12h):

W projekcie dokonuje się analizy stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w trakcie eksploatacji podziemnej w kopalniach węgla kamiennego i rud na podstawie rzeczywistych danych kopalnianych eksploatacji. Dla uzyskanej oceny stanu zagrożenia proponowana jest odpowiednia profilaktyka tąpaniowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych z projektu oraz jego obrony, która może się odbywać w formie pisemnej lub ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu. Zaliczenie poprawkowe może się odbyć w formie pisemnej bądź ustnej w jednym dodatkowym terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest liczona jako średnia ważona z ocen uzyskanych z projektu (waga 0,4) i egzaminu (waga 0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może odrobić zajęcia w innych grupach projektowych za zgodą prowadzącego zajęcia i gdy podejmowane jest takie samo zagadnienie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dubiński J., Konopko Wł.: Tąpania, ocena, prognoza, zwalczanie, wyd. GIG, Katowice 2000r.
Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza, wyd. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1994.
Sałustowicz A.: Mechanika górotworu, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice, 1955
Brauner G: Rockbursts in Coal Mines and Their Prevention, A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1994.
Tajduś A., Cała M., Tajduś K., Geomechanika w budownictwie podziemnym, Projektowanie i budowa tuneli, Wyd. AGH, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tajduś A., Cała M., Tajduś K., Geomechanika w budownictwie podziemnym, Projektowanie i budowa tuneli, Wyd. AGH, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach projektowych może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat. Obecność i aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.