Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja szybów górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-313-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma za zadanie zapoznać studentów ze specjalnymi (zaawansowanymi) metodami wykonywania elementów szybu górniczego wykorzystujących między innymi ściankę szczelinową w zawodnionej strefie przypowierzchniowej. Zapoznają się także z najważniejszymi etapami projektowania i głębienia szybu. Następnie studenci zapoznają się z metodami bieżącej kontroli obudowy szybu, co jest konieczne do płynnej jego pracy – oraz wybranymi technologiami specjalnymi stosowanymi przy wykonywaniu obiektów nietypowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o strukturze kopalni podziemnej oraz zasadami jej funkcjonowania to jest: sposobie przewietrzania, systemach zwalczania zagrożeń, zasad organizacji procesu wydobywczego, podstawowych urządzeń transportu poziomego i pionowego. IGR2A_W06, IGR2A_W02 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach technicznych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Zna technologię budowy szybów oraz ich wyposażania w urządzenia techniczne pozwalające na sprawne funkcjonowanie. IGR2A_W06, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student ma wiedzę o obowiązkach osób nadzorujących poprawną eksploatację urządzeń szybowych, ma wiedzę na temat koniecznych kontroli oraz sposobów wykonywania napraw w trakcie eksploatacji szybów. IGR2A_W06 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować plan robót geologiczno-rozpoznawczych prowadzonych w celu pozyskania danych do projektowania i budowy szybu. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaprojektować technologie prowadzenia robót specjalistycznych przy budowie elementów szybów jak komory współpracujące z szybem, wloty do podszybi itp. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe, prace górniczo-budowlane oraz prace likwidacyjne. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji szybu górniczego. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o strukturze kopalni podziemnej oraz zasadami jej funkcjonowania to jest: sposobie przewietrzania, systemach zwalczania zagrożeń, zasad organizacji procesu wydobywczego, podstawowych urządzeń transportu poziomego i pionowego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu podstawowego wyposażenia technicznego i zainstalowanych urządzeń kopalnianych we wszystkich branżach technicznych (górniczej, mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Zna technologię budowy szybów oraz ich wyposażania w urządzenia techniczne pozwalające na sprawne funkcjonowanie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o obowiązkach osób nadzorujących poprawną eksploatację urządzeń szybowych, ma wiedzę na temat koniecznych kontroli oraz sposobów wykonywania napraw w trakcie eksploatacji szybów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować plan robót geologiczno-rozpoznawczych prowadzonych w celu pozyskania danych do projektowania i budowy szybu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować technologie prowadzenia robót specjalistycznych przy budowie elementów szybów jak komory współpracujące z szybem, wloty do podszybi itp. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym prace projektowe, prace górniczo-budowlane oraz prace likwidacyjne. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość na czym polega skuteczna współpraca z władzami zwierzchnimi koncernu wydobywczego, nadzorem górniczym i władzami samorządu terytorialnego w celu uzyskania odpowiednich decyzji i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji szybu górniczego. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):
Budowa i eksploatacja szybów górniczych

1. Prace studialne i badawcze związane z budową szybu górniczego
2. Projektowanie techniczne szybów górniczych.
3. Podstawowe technologie wykonywania elementów infrastruktury szybowej.
a) branża górnicza
b) branża mechaniczna – zbrojenie szybu
c) branża elektryczna
4. Problemy związane z eksploatacją szybów górniczych.
5. Podstawowe zagadnienia likwidacji szybów
6. Projektowanie i Konstrukcja kolumny zasypowej likwidowanego szybu
7. Dokumentacja likwidacji kopalni i likwidowanych szybów.
8. Przykłady ciekawych realizacji technicznych w budownictwie szybowym.

Ćwiczenia projektowe (9h):

1. Projekt badań geologicznych na potrzeby budowy szybu, Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna.
.2. Zaawansowany projekt obudowy szybowej zespolonej.
3. Projektowanie wlotów do podszybi.
4. Problemy projektowania likwidacji szybu górniczego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, przy stałej konsultacji prowadzącego. Przedmiotem projektu jest zastosowanie złożonej technologi wykonania głowicy szybu i pierwszego jego odcinka z wykorzystaniem ścianki szczelinowej. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych na co składa się wykonanie zadanego projektu elementu szybu (głowicy) z wykorzystaniem ścianki szczelinowej. Dodatkowo prowadzący sprawdza teoretyczna wiedzę studentów oraz ich przygotowanie do ćwiczeń projektowych. Do oceny końcowej konieczna jest również pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
W programie modułu nie jest przewidziany egzamin końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych zaliczenia prac projektowych oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach audytoryjnych (wg informacji dodatkowych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na ćwiczeniach lub konsultacjach należy dorobić w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. W szczególnych wypadkach prowadzący może zlecić wykonanie innej pracy pozwalającej na poznanie przerabianej metodyki projektowania lub prowadzenia inwestycji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Chudek M., Głuch P., Szczepaniak Z. Głuch P. Projektowanie i wykonywanie wyrobisk komorowych. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 1991.
Chudek M. Obudowa Wyrobisk górniczych. Część 1. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
• Czaja P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011,
• Kostrz J. Głębienie Szybów. Szkoła Eksploatacji Podziemnej – 2014.
• Kostrz J. Górnictwo tom VI. Pogłębianie szybów i roboty szybowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
• Tajduś A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
• Walewski J. Zasady Projektowania Kopalń. Projektowanie szybów i szybików. Wydawnictwo Śląsk Katowice 1965.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZAJA P. Budownictwo Podziemne 2009. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2009
2. Czaja P., Hydzik J. Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
3. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
4. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
5. Czaja P., Kamiński P.: NEW STRUCTURE OF SHAFTS CONSTRUCTED IN ROCK MASS WITH SIGNIFICANTLY STRONG RHEOLOGICAL PROPERTIES. 23 rd World Mining Congress. Montreal 2013.
6. Czaja P. Tachnologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
7. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głebionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.
8. Czaja P., Kamiński P., Olszewski J., Bulenda P.: POLISH EXPERIENCE IN SHAFT DEEPENING AND MINING SHAFT HOISTS EXTENDING ON THE EXAMPLE OF THE LEON SHAFT IV IN THE RYDUŁTOWY MINE. Materiały 25. Światowego Kongresu Górniczego. Astana 2018.

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uprzedzeniu słuchaczy na pierwszym wykładzie prowadzący może wyrywkowo kontrolować obecność na wykładzie.
5. Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych lub projektowych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Inne przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.