Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-402-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efektem jest opracowanie i wykonanie pracy magisterskiej, będącej końcowym etapem II stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy i samodzielnej pracy naukowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania pracy dyplomowej. IGR2A_K01, IGR2A_W04, IGR2A_U04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_U06 Praca dyplomowa
M_W002 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej z obszaru górnictwa i geologii. IGR2A_W02 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać pracę naukową w postaci pracy dyplomowej. IGR2A_U06 Praca dyplomowa
M_U002 Posiada umiejętność analizy materiałów literaturowych i projektów technicznych podczas pisania pracy dyplomowej. IGR2A_U06 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadom znaczenia badań naukowych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej z obszaru górnictwa i geologii. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać pracę naukową w postaci pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność analizy materiałów literaturowych i projektów technicznych podczas pisania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadom znaczenia badań naukowych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 200 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Inne 300 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie dotyczy.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Odbycie praktyki dyplomowej. Do obrony pracy konieczne jest uzyskanie absolutorium studiów II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
2. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
3. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
4. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak