Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geostatistics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-412-GB-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student knows basic problems of spatial data analysis; Knows the geostatistics assumptions, learns the basic geostatistics tool – variogram. Can interpret the variogram; Knows kriging and its application; Can assess the accuracy of interpolation; Knows the rules of geostatistical simulation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the basic assumptions of the geostatistics IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student knows the geostatistical tools: variogram, kriging IGR2A_W05, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W003 Student knows the fields of the geostatistics application IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can interpret map of the kriging standard deviation IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Student can interpolate data using kriging method IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U003 Student can analyze the spatial distributed data using semivariogram IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of the need of the lifelong lerning IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the basic assumptions of the geostatistics + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the geostatistical tools: variogram, kriging + + - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the fields of the geostatistics application + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can interpret map of the kriging standard deviation - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can interpolate data using kriging method - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can analyze the spatial distributed data using semivariogram - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the need of the lifelong lerning + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Introduction into the problem of spatial data analysis
Fields of the geostatistics application,
Basic assumptions of the geostatistics, normality of the distribution and stationarity
Exploratory analysis of the dataset
Introduction into variogram analysis, characteristics of the variogram, modeling of the variogram, anisotropy,
Interpolation methods, kriging, ordinary kriging, co-kriging, universal kriging,
Standard deviation of the kriging
Introduction into the stochastic simulation,

Ćwiczenia audytoryjne (6h):

Analysis of the data sets including: exploratory analysis, calculation of the variogram, analysis of the anisotropy, variogram modeling, interpolation of the datasets with the kriging method, interpretation of the kriging standard deviation map.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, the students on the board solve the problems they had previously asked. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing is to complete tasks as part of the exercises and pass the final test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students joining the exercises are required to prepare themselves in the scope indicated each time by the teacher (eg in the form of task sets). Assessment of student's work may be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into the final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be calulated based on the final test grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Arrears due to absence can be made up during consultation hours

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Mathematics course and basic of mathematical statistics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

C.V. Deutsch and A.G. Journel, 1998, GSLIB: Geostatistical Software Library and
User's Guide, Second Edition, Oxford University Press;

P. Goovaerts, 1997, Geostatistics for Natural Resources Evaluation, Oxford
University Press;

E.H. Isaaks and R.M. Srivastava, 1989, An Introduction to Applied Geostatistics,
Oxford University Press'

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Naworyta W., Sypniowski Sz., Benndorf J. (2015): Planning for reliable coal Quality delivery considering geological variability: a case study in Polish lignite mining, Journal of Quality and Reliability Engineering, Art. ID 941879, s. 1-9
Wasilewska-Błaszczyk M., Naworyta W. (2015): Geostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacji, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 31, z. 4, s. 77-92
Naworyta W. (2015): Zastosowanie symulacji geostatystycznej w procesie analizy złoża pod kątem jego eksploatacji – przypadek złoża antropogenicznego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, nr 2, s. 103-109
Wasilewska-Błaszczyk M., Naworyta W., (2015): Zaawansowane techniki geostatystyczne we wstępnym etapie projektowania zagospodarowania złoża, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, nr 2, s. 95-102
Naworyta W. (2006): Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 48, nr 1-2, s. 76-81
Naworyta W. (2008): Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, s. 97-110

Informacje dodatkowe:

all information is given above