Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji podziemnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-208-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje tematykę udostępnienia, przygotowania, systemów eksploatacji i zagrożeń naturalnych głównie w złożach rud i soli wraz z elementami projektowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów eksploatacji złóż węgla, rud i soli, zakresu niezbędnych robót udostępniających i przygotowaczych oraz technologii w ramach poszególnych etapów cykluprodukcyjnego. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie specyfiki naturalnych zagrożeń górniczych (w tym ich koincydencji) towarzyszących wybieraniu złóż węgla, rud i soli oraz zasad doboru metod ich zwalczania IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna współczesne rozwiązania i trendy rozwojowe w zakresie technik i technologii, w tym mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować koncepcję przygotowania i system eksploatacji złoża dla typowych i skomplikowanych uwarunkowań geologiczno-górniczych z uwzględnieniem poszczególnych elementów cyklu technologicznego IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi poprawnie dobrać metody i środki profilaktyki górniczych zagrożeń naturalnych (skojarzonych), w tym optymalny ich zakres, w odniesieniu do etapu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w górnictwie węgla rud i soli IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi rozwiązywać indywidualnie i zespołowo zagadnienia inżynierskie w dziedzinie technik i technologii eksploatacji podziemnej rozumiejąc potrzebę aktualizacji własnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych IGR2A_K01, IGR2A_K04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów eksploatacji złóż węgla, rud i soli, zakresu niezbędnych robót udostępniających i przygotowaczych oraz technologii w ramach poszególnych etapów cykluprodukcyjnego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie specyfiki naturalnych zagrożeń górniczych (w tym ich koincydencji) towarzyszących wybieraniu złóż węgla, rud i soli oraz zasad doboru metod ich zwalczania + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna współczesne rozwiązania i trendy rozwojowe w zakresie technik i technologii, w tym mechanizacji i automatyzacji robót związanych z procesem eksploatacji podziemnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować koncepcję przygotowania i system eksploatacji złoża dla typowych i skomplikowanych uwarunkowań geologiczno-górniczych z uwzględnieniem poszczególnych elementów cyklu technologicznego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi poprawnie dobrać metody i środki profilaktyki górniczych zagrożeń naturalnych (skojarzonych), w tym optymalny ich zakres, w odniesieniu do etapu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w górnictwie węgla rud i soli + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać indywidualnie i zespołowo zagadnienia inżynierskie w dziedzinie technik i technologii eksploatacji podziemnej rozumiejąc potrzebę aktualizacji własnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (9h):

Klasyfikacja i charakterystyka podziemnych systemów eksploatacji złóż kopalin stałych (głównie rud miedzi, cynku i ołowiu, soli) z uwzględnieniem parametrów opisujących formę i budowę złoża. Elementy cyklu technologicznego pozyskiwania surowca. Zasady wybierania złóż w zróżnicowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych (zróżnicowane formy złóż, zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne, wymogi ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych) z uwzględnieniem sposobu udostępnienia, rozcięcia złoża, technologii urabiania, ładowania, odstawy urobku, transportu materiałów/załogi, obudowy wyrobisk, wentylacji oraz kierowania stropem. Specyfika zagrożeń naturalnych w rud i soli i zasady doboru optymalnej profilaktyki.

Ćwiczenia projektowe (9h):

Elementy projektowania w procesie eksploatacji złóż rud i soli kamiennej:
- podstawy ustalania parametrów geometrycznych w polu eksploatacyjnym złoża rud miedzi dla systemu komorowo-filarowego z ugięciem stropu,
- podstawy doboru obudowy kotwowej w kopalniach rud miedzi LGOM,
- określenie parametrów geometrycznych w polu eksploatacyjnym w złożu soli kamiennej dla systemu komorowego właściwego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się poprzez pozytywne zaliczenie prac projektowych i oraz pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego.
Ocena z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: ćwiczenia projektowe z wagą 0,5 + kolokwium zaliczeniowe z tematyki wykładów z wagą 0,5.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym (1x) oraz w terminach poprawkowych (2x).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Pozytywny wynik zaliczenia przedmiotu Górnictwo podziemne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K. “Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009. Turek M “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007. Piechota S. „Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP, Kraków 2003. Piechota S. Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996. Przybyła H. Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych student jest zobowiązany do uzupełnienie materiału we własnym zakresie oraz wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.