Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-105-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie: jaka jest specyfika złóż kamieni budowlanych i drogowych, jakie są przyczyny zmienności i czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych, osadowych i metamorficznych jako kamieni budowlanych i drogowych IGR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student wie: jakie są przyczyny zróżnicowania jakościowego kruszyw naturalnych IGR2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie: przygotować materiały źródłowe dla badań złóż kamieni budowlanych i drogowych i kruszyw naturalnych, rozpoznać zmienność, ocenić jakość i wskazać możliwości ich wykorzystania jako materiałów drogowych i budowlanych. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi: ocenić walory złóż kamieni budowlanych i drogowych, dokonać stosownego wyboru złóż skał magmowych, osadowych i metamorficznych warunkujących odpowiednią jakość surowca dla drogownictwa i budownictwa oraz wskazać krajowe obszary występowania złóż różnej jakości kruszyw naturalnych, żwirowych. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie: jaka jest specyfika złóż kamieni budowlanych i drogowych, jakie są przyczyny zmienności i czynniki warunkujące możliwości wykorzystania skał magmowych, osadowych i metamorficznych jako kamieni budowlanych i drogowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie: jakie są przyczyny zróżnicowania jakościowego kruszyw naturalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie: przygotować materiały źródłowe dla badań złóż kamieni budowlanych i drogowych i kruszyw naturalnych, rozpoznać zmienność, ocenić jakość i wskazać możliwości ich wykorzystania jako materiałów drogowych i budowlanych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi: ocenić walory złóż kamieni budowlanych i drogowych, dokonać stosownego wyboru złóż skał magmowych, osadowych i metamorficznych warunkujących odpowiednią jakość surowca dla drogownictwa i budownictwa oraz wskazać krajowe obszary występowania złóż różnej jakości kruszyw naturalnych, żwirowych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Definicja złóż kamieni budowlanych i drogowych, podstawowa literatura. Jakość kopaliny: walory dekoracyjne, własności fizyko-mechaniczne, bloczność, czynniki wpływające na ich zróżnicowanie (2).
2. Formy występowania skał magmowych i ich złożowe znaczenie: skały głębinowe i wylewne, zróżnicowanie składu mineralnego, struktur, tekstur, kontaktowe oddziaływanie magmy, zjawiska pomagmowe, spękania i wietrzenie na przykładach polskich złóż. Możliwości wykorzystania skał metamorficznych (4).
3. Klasyfikacje piaskowców. Polskie złoża, perspektywy i ograniczenia rozwoju ich eksploatacji (2).
4. Klasyfikacje skał węglanowych. Przykłady zróżnicowania wapieni i dolomitów dewonu, triasu i jury monokliny śląsko-krakowskiej, trzonu paleozoicznego i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz kredy i trzeciorzędu Roztocza i Lubelszczyzny (2).
5. Geologia złóż skał metamorficznych na przykładach polskich złóż gnejsów, amfibolitów, hornfelsów, serpentynitów i marmurów (1)
6. Kruszywa naturalne żwirowe, zróżnicowanie genetyczne i jego wpływ na jakość kopaliny, regiony występowania i zasoby złóż oraz możliwości ich powiększenia (1).

Ćwiczenia audytoryjne (9h):

1. Metodyka makroskopowego opisu kamieni budowlanych i drogowych w powiązaniu z oceną ich walorów dekoracyjnych i właściwości fizyczno-mechanicznych (2).
2. Opisy skał magmowych; głębinowych i wylewnych z polskich złóż (3).
4. Opisy typowych okazów z polskich złóż piaskowców dolnośląskich i świętokrzyskich oraz karpackich (2).
5. Opisy okazów wapieni i dolomitów z polskich złóż (2).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4* średnia ocena 2 kolokwiów z wykładów+ 0,6 * średnia ocena 3 kolokwiów z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

*znajomość geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., A. KARWACKI, A. KOLASA, J. MAGIERA, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA, G. STAŃCZAK (2005) – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1., 79-105.
KOZŁOWSKI S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa
NEY R. (redaktor naukowy) (2002) – Kamienie budowlane i drogowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak