Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-106-GO-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Po odbyciu kursu student zna podstawowe metody kontroli zagrożeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. Zna urządzenia pomiarowe, zasady ich działania i potrafi je zastosować.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie monitoringu zagrożen osuwiskowych IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna nieniszczące metody pomiaru konstrukcji. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma wiedze w zakresie technik monitoringu górotworu IGR2A_W05, IGR2A_W03 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę w zakresie kontroli wyrobisk szybowych IGR2A_W05, IGR2A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie interpretować wyniki pomiarów geomechanicznych i geotechnicznych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium
M_U002 Potrafi wybrac metodę monitoringu zagrożeń osuwiskowych w kopalniach odkrywkowych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium
M_U003 Potrafi wskazać właściwą metodykę i technikę pomiarową dla określania stateczności wyrobisk podziemnych. IGR2A_W05, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu prowadzenia monitoringu górotworu na efekt ekonomiczny zakładu górniczego. IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Zna znaczenie i wpływ górniczych technik pomiarowych na bezpieczeństwo prowadzenia zakładu górniczego. IGR2A_W05, IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie monitoringu zagrożen osuwiskowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna nieniszczące metody pomiaru konstrukcji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie technik monitoringu górotworu + + - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie kontroli wyrobisk szybowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie interpretować wyniki pomiarów geomechanicznych i geotechnicznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrac metodę monitoringu zagrożeń osuwiskowych w kopalniach odkrywkowych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać właściwą metodykę i technikę pomiarową dla określania stateczności wyrobisk podziemnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu prowadzenia monitoringu górotworu na efekt ekonomiczny zakładu górniczego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Zna znaczenie i wpływ górniczych technik pomiarowych na bezpieczeństwo prowadzenia zakładu górniczego. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 27 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Ocena stanu budowli podziemnych.

  Zasady oceny pracy budowli podziemnych. Podział metod. Charakterystyka metod pomiarowych.

 2. Monitoring podziemnych wyrobisk korytarzowych i komorowych.

  Zasady i podział technik pomiarowych określających stateczność wyrobisk podziemnych. Rodzaje pomiarów

 3. Metody nieniszczące oceny stanu obudowy.

  Omówienie metod nieniszczących i seminiszczących konstrukcji stalowych i betonowych.

 4. Badanie konstrukcji szybowych.

  Badanie stanu obudowy szybu. Ocena stanu wyrobisk szybowych.

 5. Monitoring geotechniczny w górnictwie odkrywkowym.

  Kontrola zagrożeń geotechnicznych i wodnych. Ocena stateczności skarp i zagrożeń osuwiskowych. Kontrola położenia maszyn, frontów eksploatacyjnych.

 6. Monitoring zagrożeń dynamicznych w górotworze

  Pomiary sejsmiczne i sejsmoakustyczne w kopalniach. Zasady i urządzenia. Geotomografia.

 7. Kontrola jakości złoża i jakości urobku

  Pomiary składu chemicznego skał on-line. Pomiary i kontrola jakości i wielkości urobku na przenośnikach.

 8. Kontrola zagrożenia gazowego.

  Urządzenia i zasady pomiaru zawartości gazów w powietrzu kopalnianym. Przepisy górnicze w tym zakresie. Pomiar stężenia metanu.

Ćwiczenia audytoryjne (9h):
 1. Analiza pomiarów konwergencji – wykonywanie profilów wyrobisk.

  Analiza wyników badań wykonywanych w wyrobiskach górniczych w różnym ośrodku skalnym i z różnym typem obudowy.

 2. Zasady prowadzenia monitoringu w zakładach górniczych

  Dobór metodyki i urządzeń pomiarowych do istniejącej sytuacji górniczo-geologicznej oraz występujących zagrożeń.

 3. Analiza badań rozwarstwień skał i obciążeń obudowy oraz zapisów badań endoskopowych – interpretacja pomiarów.

  Analiza badań zeszczelinowania skał wokół wyrobiska. Analiza dopuszczalnych obciążeń obudowy.

 4. Ocena możliwości i technik wzmacniania skał wokół wyrobisk na podstawie ich monitoringu.

  Analiza wyników pomiarów spękań, rozwarstwień i obciążeń obudowy pod kątem wzmacniania obudowy i górotworu

 5. Obliczanie stanu obudowy szybu (wg kryterium normy PN-G-04210).

  Badanie stanu obudowy murowej, betonowej i żeliwnej. Jednorodność, szczelność, nośność i korozja. Wartości dopuszczalne.

 6. Analiza wyników pomiarów w górnictwie odkrywkowym

  Analiza pomiarów piezometrycznych, profilów drenażowych, pomiarów geodezyjnych na skarpach wyrobisk oraz pomiarów inklinometrycznych

 7. Interpretacja pomiarów geotechnicznych w kopalniach odkrywkowych dla rozpoznania zjawisk osuwiskowych oraz bieżącego położenia frontów eksploatacyj
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawowe wiadomości z geodezji górniczej i kartografii oraz mechaniki gruntów i geomechaniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudek, M. Duży, S. Dyduch, G. Bączek, A.: Korozja stalowej odrzwiowej obudowy podatnej a stateczność korytarzowych wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, 2008, s. 1-10.
3. Kaczarewski, T. Milkowski, D. : Monitoring i prognoza zagrożeń naturalnych W KWB "Turów". Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, seria Konferencje, vol. 98, nr 34, 2002, s. 203-212.
4. Milkowski D., Górecka A., Wójcicka-Milewska M.: Zabezpieczenie i monitoring osuwisk powstałych na Zboczu Północnym wyrobiska odkrywkowego BOT KWB Turów S.A. Kwartalnik AGH, Rok 32, Zeszyt 2, 2008 s. 247-257.
5. Niemiec B.: Doświadczenia w stosowaniu sondy aerometrycznej w wybranych kopalniach węgla. Miesięcznik WUG nr 2, 2001, s. 19-24.
6. Prusek S.: Wybrane wyniki pomiarów dołowych w chodnikach przyścianowych. Przegląd Górniczy nr 11, 1999, s. 17-23
7. Prusek S.: Monitoring chodnika przyścianowego oraz podporność obudowy. Przegląd Górniczy nr 2, 2006, s. 9-15.
8. Prusek S.: System ciągłego monitoringu gabarytów wyrobisk korytarzowych. Przegląd Górniczy nr 7-8, 2006, s. 22 – 25.
9. PN-G-04210. Szyby górnicze. Obudowy i zbrojenia szybów. Ogólne zasady badań.
10. Dubiński J., Konopko W.: Tąpania. Ocena, prognoza, zwalczanie. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania in situ dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych. . Materiały konferencyjne „Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004”, Wydawnictwo IGSMiE PAN, „Sympozja i konferencje nr 61”, Kraków-Szczyrk 2004, s. 197-205.

5. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Pomiary sił osiowych w kotwiach oprzyrządowanych w wyrobiskach w obudowie podporowo-kotwiowej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 2, 2004, s. 8-12,
6. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania szybkości rozwarstwień skał stropowych w wybranych wyrobiskach przygotowawczych. Materiały konferencyjne Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, 10–15 Marca 2006, Danuta Flisiak, Marek Cała (eds.), Krynica 2006, s. 53–62.
7. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań „in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2006.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Maksymalna liczba nieobecności – 2.